1 Kings 9:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯוְהַבַּ֤יִתAnd houseNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙at thisPro
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֣הisVerb
5945 [e]‘el-yō-wn,עֶלְי֔וֹן[which] highAdj
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
5674 [e]‘ō-ḇêrעֹבֵ֥רthat passesVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֖יוbyPrep
8074 [e]yiš-šōmיִשֹּׁ֣םit shall be astonishedVerb
8319 [e]wə-šā-rāq;וְשָׁרָ֑קand shall hissVerb
559 [e]wə-’ā-mə-rū,וְאָמְר֗וּand they shall sayVerb
5921 [e]‘al-עַל־andPrep
4100 [e]mehמֶ֨הWhyPro
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֤הdoneVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙has the LORDNoun
3602 [e]kā-ḵāh,כָּ֔כָהthusAdv
776 [e]lā-’ā-reṣלָאָ֥רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֖אתto thisPro
1004 [e]wə-lab-ba-yiṯוְלַבַּ֥יִתand houseNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃to thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ יִהְיֶ֣ה עֶלְיֹ֔ון כָּל־עֹבֵ֥ר עָלָ֖יו יִשֹּׁ֣ם וְשָׁרָ֑ק וְאָמְר֗וּ עַל־מֶ֨ה עָשָׂ֤ה יְהוָה֙ כָּ֔כָה לָאָ֥רֶץ הַזֹּ֖את וְלַבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃

מלכים א 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והבית הזה יהיה עליון כל־עבר עליו ישם ושרק ואמרו על־מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה׃

Links
1 Kings 9:81 Kings 9:8 Text Analysis1 Kings 9:8 Interlinear1 Kings 9:8 Multilingual1 Kings 9:8 TSK1 Kings 9:8 Cross References1 Kings 9:8 Bible Hub1 Kings 9:8 Biblia Paralela1 Kings 9:8 Chinese Bible1 Kings 9:8 French Bible1 Kings 9:8 German Bible

Bible Hub
1 Kings 9:7
Top of Page
Top of Page