1 Samuel 1:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]wə-‘ā-lāhוְעָלָה֩and went upVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֨ישׁmanNoun
1931 [e]ha-hūהַה֤וּאthisPro
5892 [e]mê-‘î-rōwמֵֽעִירוֹ֙out of his cityNoun
3117 [e]mî-yā-mîmמִיָּמִ֣ים ׀yearlyNoun
3117 [e]yā-mî-māh,יָמִ֔ימָהyearlyNoun
7812 [e]lə-hiš-ta-ḥă-wōṯלְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֧תto worshipVerb
2076 [e]wə-liz-bō-aḥוְלִזְבֹּ֛חַand to sacrificeVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֥הto the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֖וֹתof hostsNoun
7887 [e]bə-ši-lōh;בְּשִׁלֹ֑הin ShilohNoun
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֞םAnd thereAdv
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֣יthe twoNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־sonsNoun
5941 [e]‘ê-lî,עֵלִ֗יof EliNoun
2652 [e]ḥā-p̄ə-nîחָפְנִי֙HophniNoun
6372 [e]ū-p̄in-ḥās,וּפִ֣נְחָ֔סand PhinehasNoun
3548 [e]kō-hă-nîmכֹּהֲנִ֖יםthe priestsNoun
3068 [e]Yah-weh.לַיהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
שמואל א 1:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָלָה֩ הָאִ֨ישׁ הַה֤וּא מֵֽעִירֹו֙ מִיָּמִ֣ים ׀ יָמִ֔ימָה לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֧ת וְלִזְבֹּ֛חַ לַיהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות בְּשִׁלֹ֑ה וְשָׁ֞ם שְׁנֵ֣י בְנֵֽי־עֵלִ֗י חָפְנִי֙ וּפִ֣נְחָ֔ס כֹּהֲנִ֖ים לַיהוָֽה׃

שמואל א 1:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועלה האיש ההוא מעירו מימים ׀ ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני־עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה׃

Links
1 Samuel 1:31 Samuel 1:3 Text Analysis1 Samuel 1:3 Interlinear1 Samuel 1:3 Multilingual1 Samuel 1:3 TSK1 Samuel 1:3 Cross References1 Samuel 1:3 Bible Hub1 Samuel 1:3 Biblia Paralela1 Samuel 1:3 Chinese Bible1 Samuel 1:3 French Bible1 Samuel 1:3 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 1:2
Top of Page
Top of Page