1 Samuel 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]wə-ḵênוְכֵ֨ןsoAdj
6213 [e]ya-‘ă-śehיַעֲשֶׂ֜ה[as] And he didVerb
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֣הyearNoun
8141 [e]ḇə-šā-nāh,בְשָׁנָ֗הby yearNoun
1767 [e]mid-dêמִדֵּ֤יas oftenPrep
5927 [e]‘ă-lō-ṯāhעֲלֹתָהּ֙she went upVerb
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתto the houseNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
3651 [e]kênכֵּ֖ןsoAdj
3707 [e]taḵ-‘i-sen-nāh;תַּכְעִסֶ֑נָּהshe provokedVerb
1058 [e]wat-tiḇ-kehוַתִּבְכֶּ֖הtherefore she weptVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
398 [e]ṯō-ḵal.תֹאכַֽל׃do eatVerb
Hebrew Texts
שמואל א 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֵ֨ן יַעֲשֶׂ֜ה שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֗ה מִדֵּ֤י עֲלֹתָהּ֙ בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה כֵּ֖ן תַּכְעִסֶ֑נָּה וַתִּבְכֶּ֖ה וְלֹ֥א תֹאכַֽל׃

שמואל א 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃

Links
1 Samuel 1:71 Samuel 1:7 Text Analysis1 Samuel 1:7 Interlinear1 Samuel 1:7 Multilingual1 Samuel 1:7 TSK1 Samuel 1:7 Cross References1 Samuel 1:7 Bible Hub1 Samuel 1:7 Biblia Paralela1 Samuel 1:7 Chinese Bible1 Samuel 1:7 French Bible1 Samuel 1:7 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 1:6
Top of Page
Top of Page