1 Samuel 14:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘ă-nūוַיַּעֲנוּ֩And answeredVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֨יthe menNoun
4675 [e]ham-maṣ-ṣā-ḇāhהַמַּצָּבָ֜הof the garrisonNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3129 [e]yō-w-nā-ṯānיוֹנָתָ֣ן ׀JonathanNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֣אbearerVerb
3627 [e]ḵê-lāw,כֵלָ֗יוhis armorNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and saidVerb
5927 [e]‘ă-lūעֲל֣וּCome upVerb
413 [e]’ê-lê-nū,אֵלֵ֔ינוּunto usPrep
3045 [e]wə-nō-w-ḏî-‘āhוְנוֹדִ֥יעָהand we will showVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֖םyouAcc
1697 [e]dā-ḇār;דָּבָ֑רa thingNoun
  פ -  
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3129 [e]yō-w-nā-ṯānיוֹנָתָ֜ןJonathanNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֤אbearerVerb
3627 [e]ḵê-lāwכֵלָיו֙to his armorNoun
5927 [e]‘ă-lêhעֲלֵ֣הCome upVerb
310 [e]’a-ḥă-ray,אַחֲרַ֔יafterAdv
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5414 [e]nə-ṯā-nāmנְתָנָ֥םhas deliveredVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORD themNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֥דinto the handNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
שמואל א 14:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲנוּ֩ אַנְשֵׁ֨י הַמַּצָּבָ֜ה אֶת־יֹונָתָ֣ן ׀ וְאֶת־נֹשֵׂ֣א כֵלָ֗יו וַיֹּֽאמְרוּ֙ עֲל֣וּ אֵלֵ֔ינוּ וְנֹודִ֥יעָה אֶתְכֶ֖ם דָּבָ֑ר פ וַיֹּ֨אמֶר יֹונָתָ֜ן אֶל־נֹשֵׂ֤א כֵלָיו֙ עֲלֵ֣ה אַחֲרַ֔י כִּֽי־נְתָנָ֥ם יְהוָ֖ה בְּיַ֥ד יִשְׂרָאֵֽל׃

שמואל א 14:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויענו אנשי המצבה את־יונתן ׀ ואת־נשא כליו ויאמרו עלו אלינו ונודיעה אתכם דבר פ ויאמר יונתן אל־נשא כליו עלה אחרי כי־נתנם יהוה ביד ישראל׃

Links
1 Samuel 14:121 Samuel 14:12 Text Analysis1 Samuel 14:12 Interlinear1 Samuel 14:12 Multilingual1 Samuel 14:12 TSK1 Samuel 14:12 Cross References1 Samuel 14:12 Bible Hub1 Samuel 14:12 Biblia Paralela1 Samuel 14:12 Chinese Bible1 Samuel 14:12 French Bible1 Samuel 14:12 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 14:11
Top of Page
Top of Page