1 Samuel 18:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd it came to passVerb
4283 [e]mim-mā-ḥo-rāṯ,מִֽמָּחֳרָ֗תon the next dayNoun
6743 [e]wat-tiṣ-laḥוַתִּצְלַ֣חand cameVerb
7307 [e]rū-aḥרוּחַ֩spiritNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֨ים ׀from GodNoun
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֤ה ׀that the evilAdj
413 [e]’el-אֶל־onPrep
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙SaulNoun
5012 [e]way-yiṯ-nab-bêוַיִּתְנַבֵּ֣אand he prophesiedVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-wḵ-בְתוֹךְ־in the midstNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֔יִתof the houseNoun
1732 [e]wə-ḏā-wiḏוְדָוִ֛דand DavidNoun
5059 [e]mə-nag-gênמְנַגֵּ֥ןplayedVerb
3027 [e]bə-yā-ḏōwבְּיָד֖וֹwith his handNoun
3117 [e]kə-yō-wmכְּי֣וֹם ׀as usualNoun
3117 [e]bə-yō-wm;בְּי֑וֹם.. .. ..Noun
2595 [e]wə-ha-ḥă-nîṯוְהַחֲנִ֖ית[there was] and a javelinNoun
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־handNoun
7586 [e]šā-’ūl.שָׁאֽוּל׃of SaulNoun
Hebrew Texts
שמואל א 18:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י מִֽמָּחֳרָ֗ת וַתִּצְלַ֣ח רוּחַ֩ אֱלֹהִ֨ים ׀ רָעָ֤ה ׀ אֶל־שָׁאוּל֙ וַיִּתְנַבֵּ֣א בְתֹוךְ־הַבַּ֔יִת וְדָוִ֛ד מְנַגֵּ֥ן בְּיָדֹ֖ו כְּיֹ֣ום ׀ בְּיֹ֑ום וְהַחֲנִ֖ית בְּיַד־שָׁאֽוּל׃

שמואל א 18:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים ׀ רעה ׀ אל־שאול ויתנבא בתוך־הבית ודוד מנגן בידו כיום ׀ ביום והחנית ביד־שאול׃

Links
1 Samuel 18:101 Samuel 18:10 Text Analysis1 Samuel 18:10 Interlinear1 Samuel 18:10 Multilingual1 Samuel 18:10 TSK1 Samuel 18:10 Cross References1 Samuel 18:10 Bible Hub1 Samuel 18:10 Biblia Paralela1 Samuel 18:10 Chinese Bible1 Samuel 18:10 French Bible1 Samuel 18:10 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 18:9
Top of Page
Top of Page