1 Samuel 18:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd it came to passVerb
935 [e]bə-ḇō-w-’ām,בְּבוֹאָ֗םas they were comingVerb
7725 [e]bə-šūḇבְּשׁ֤וּבwas returnedVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֙when DavidNoun
5221 [e]mê-hak-kō-wṯמֵהַכּ֣וֹתfrom killingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6430 [e]hap-pə-liš-tî,הַפְּלִשְׁתִּ֔יof the PhilistineAdj
3318 [e]wat-tê-ṣe-nāhוַתֵּצֶ֨אנָהthat came outVerb
802 [e]han-nā-šîmהַנָּשִׁ֜יםthe womenNoun
3605 [e]mik-kālמִכָּל־of allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֤יcitiesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
  [lā-šō-wr[לָשֹׁור -  
  ḵ]כ] -  
7891 [e](lā-šîr(לָשִׁ֣ירsingingVerb
  q)ק) -  
4246 [e]wə-ham-mə-ḥō-lō-wṯ,וְהַמְּחֹל֔וֹתand dancingNoun
7122 [e]liq-raṯלִקְרַ֖אתto meetVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֣וּלSaulNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְkingNoun
8596 [e]bə-ṯup-pîmבְּתֻפִּ֥יםwith tambourinesNoun
8057 [e]bə-śim-ḥāhבְּשִׂמְחָ֖הwith joyNoun
7991 [e]ū-ḇə-šā-li-šîm.וּבְשָׁלִשִֽׁים׃and with instruments of musicNoun
Hebrew Texts
שמואל א 18:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י בְּבֹואָ֗ם בְּשׁ֤וּב דָּוִד֙ מֵהַכֹּ֣ות אֶת־הַפְּלִשְׁתִּ֔י וַתֵּצֶ֨אנָה הַנָּשִׁ֜ים מִכָּל־עָרֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ [לָשֹׁור כ] (לָשִׁ֣יר ק) וְהַמְּחֹלֹ֔ות לִקְרַ֖את שָׁא֣וּל הַמֶּ֑לֶךְ בְּתֻפִּ֥ים בְּשִׂמְחָ֖ה וּבְשָׁלִשִֽׁים׃

שמואל א 18:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את־הפלשתי ותצאנה הנשים מכל־ערי ישראל [לשור כ] (לשיר ק) והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים׃

Links
1 Samuel 18:61 Samuel 18:6 Text Analysis1 Samuel 18:6 Interlinear1 Samuel 18:6 Multilingual1 Samuel 18:6 TSK1 Samuel 18:6 Cross References1 Samuel 18:6 Bible Hub1 Samuel 18:6 Biblia Paralela1 Samuel 18:6 Chinese Bible1 Samuel 18:6 French Bible1 Samuel 18:6 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 18:5
Top of Page
Top of Page