1 Samuel 19:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]way-yag-gêḏוַיַּגֵּ֤דBut toldVerb
3083 [e]yə-hō-w-nā-ṯānיְהוֹנָתָן֙JonathanNoun
1732 [e]lə-ḏā-wiḏלְדָוִ֣דin DavidNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
1245 [e]mə-ḇaq-qêšמְבַקֵּ֛שׁseeksVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֥וּלof SaulNoun
1 [e]’ā-ḇîאָבִ֖יmy fatherNoun
4191 [e]la-hă-mî-ṯe-ḵā;לַהֲמִיתֶ֑ךָto putVerb
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּה֙nowAdv
8104 [e]hiš-šā-mer-הִשָּֽׁמֶר־take heed to yourselfVerb
4994 [e]נָ֣אI prayInj
1242 [e]ḇab-bō-qer,בַבֹּ֔קֶרin the morningNoun
3427 [e]wə-yā-šaḇ-tāוְיָשַׁבְתָּ֥and abideVerb
5643 [e]ḇas-sê-ṯerבַסֵּ֖תֶרin a secretNoun
2244 [e]wə-naḥ-bê-ṯā.וְנַחְבֵּֽאתָ׃And [place] and hide yourselfVerb
Hebrew Texts
שמואל א 19:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגֵּ֤ד יְהֹונָתָן֙ לְדָוִ֣ד לֵאמֹ֔ר מְבַקֵּ֛שׁ שָׁא֥וּל אָבִ֖י לַהֲמִיתֶ֑ךָ וְעַתָּה֙ הִשָּֽׁמֶר־נָ֣א בַבֹּ֔קֶר וְיָשַׁבְתָּ֥ בַסֵּ֖תֶר וְנַחְבֵּֽאתָ׃

שמואל א 19:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגד יהונתן לדוד לאמר מבקש שאול אבי להמיתך ועתה השמר־נא בבקר וישבת בסתר ונחבאת׃

Links
1 Samuel 19:21 Samuel 19:2 Text Analysis1 Samuel 19:2 Interlinear1 Samuel 19:2 Multilingual1 Samuel 19:2 TSK1 Samuel 19:2 Cross References1 Samuel 19:2 Bible Hub1 Samuel 19:2 Biblia Paralela1 Samuel 19:2 Chinese Bible1 Samuel 19:2 French Bible1 Samuel 19:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 19:1
Top of Page
Top of Page