1 Samuel 2:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
977 [e]ū-ḇā-ḥōrוּבָחֹ֣רand did I chooseVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹ֠תוֹhimAcc
3605 [e]mik-kālמִכָּל־out of allNoun
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֨יthe tribesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֥לof IsraelNoun
  לִי֙toPrep
3548 [e]lə-ḵō-hên,לְכֹהֵ֔ןbe My priestsNoun
5927 [e]la-‘ă-lō-wṯלַעֲל֣וֹתto goVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
4196 [e]miz-bə-ḥî,מִזְבְּחִ֗יmy altarNoun
6999 [e]lə-haq-ṭîrלְהַקְטִ֥ירto burnVerb
7004 [e]qə-ṭō-reṯקְטֹ֛רֶתincenseNoun
5375 [e]lā-śêṯלָשֵׂ֥אתto carryVerb
646 [e]’ê-p̄ō-wḏאֵפ֖וֹדan ephodNoun
6440 [e]lə-p̄ā-nāy;לְפָנָ֑יbeforeNoun
5414 [e]wā-’et-tə-nāhוָֽאֶתְּנָה֙me? and did I giveVerb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתto the houseNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā,אָבִ֔יךָof your fatherNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
801 [e]’iš-šêאִשֵּׁ֖יthe offerings made by fireNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
שמואל א 2:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבָחֹ֣ר אֹ֠תֹו מִכָּל־שִׁבְטֵ֨י יִשְׂרָאֵ֥ל לִי֙ לְכֹהֵ֔ן לַעֲלֹ֣ות עַֽל־מִזְבְּחִ֗י לְהַקְטִ֥יר קְטֹ֛רֶת לָשֵׂ֥את אֵפֹ֖וד לְפָנָ֑י וָֽאֶתְּנָה֙ לְבֵ֣ית אָבִ֔יךָ אֶת־כָּל־אִשֵּׁ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

שמואל א 2:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובחר אתו מכל־שבטי ישראל לי לכהן לעלות על־מזבחי להקטיר קטרת לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את־כל־אשי בני ישראל׃

Links
1 Samuel 2:281 Samuel 2:28 Text Analysis1 Samuel 2:28 Interlinear1 Samuel 2:28 Multilingual1 Samuel 2:28 TSK1 Samuel 2:28 Cross References1 Samuel 2:28 Bible Hub1 Samuel 2:28 Biblia Paralela1 Samuel 2:28 Chinese Bible1 Samuel 2:28 French Bible1 Samuel 2:28 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 2:27
Top of Page
Top of Page