1 Samuel 2:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵên,לָכֵ֗ןWhyAdj
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֮the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֒of IsraelNoun
559 [e]’ā-mō-wrאָמ֣וֹרI saidVerb
559 [e]’ā-mar-tî,אָמַ֔רְתִּיindeedVerb
1004 [e]bê-ṯə-ḵāבֵּֽיתְךָ֙[that] your houseNoun
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֣יתand the houseNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā,אָבִ֔יךָof your fatherNoun
1980 [e]yiṯ-hal-lə-ḵūיִתְהַלְּכ֥וּshould walkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nayלְפָנַ֖יbefore meNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םeverNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֤הbut nowAdv
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
2486 [e]ḥā-lî-lāhחָלִ֣ילָהBe it farInj
  lî,לִּ֔יtoPrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3513 [e]mə-ḵab-bə-ḏayמְכַבְּדַ֥יthose who honor meVerb
3513 [e]’ă-ḵab-bêḏאֲכַבֵּ֖דI will honorVerb
959 [e]ū-ḇō-zayוּבֹזַ֥יand they who despise meVerb
7043 [e]yê-qāl-lū.יֵקָֽלּוּ׃shall be lightly esteemedVerb
Hebrew Texts
שמואל א 2:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֗ן נְאֻם־יְהוָה֮ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ אָמֹ֣ור אָמַ֔רְתִּי בֵּֽיתְךָ֙ וּבֵ֣ית אָבִ֔יךָ יִתְהַלְּכ֥וּ לְפָנַ֖י עַד־עֹולָ֑ם וְעַתָּ֤ה נְאֻם־יְהוָה֙ חָלִ֣ילָה לִּ֔י כִּֽי־מְכַבְּדַ֥י אֲכַבֵּ֖ד וּבֹזַ֥י יֵקָֽלּוּ׃

שמואל א 2:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן נאם־יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד־עולם ועתה נאם־יהוה חלילה לי כי־מכבדי אכבד ובזי יקלו׃

Links
1 Samuel 2:301 Samuel 2:30 Text Analysis1 Samuel 2:30 Interlinear1 Samuel 2:30 Multilingual1 Samuel 2:30 TSK1 Samuel 2:30 Cross References1 Samuel 2:30 Bible Hub1 Samuel 2:30 Biblia Paralela1 Samuel 2:30 Chinese Bible1 Samuel 2:30 French Bible1 Samuel 2:30 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 2:29
Top of Page
Top of Page