1 Samuel 22:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֡לֶךְthe kingNoun
7323 [e]lā-rā-ṣîmלָרָצִים֩to the guardsVerb
5324 [e]han-niṣ-ṣā-ḇîmהַנִּצָּבִ֨יםthat stoodVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֜יוabout himPrep
5437 [e]sōb-būסֹ֥בּוּTurnVerb
4191 [e]wə-hā-mî-ṯūוְהָמִ֣יתוּ ׀and slayVerb
3548 [e]kō-hă-nêכֹּהֲנֵ֣יthe priestsNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
1571 [e]ḡam-גַם־alsoAdv
3027 [e]yā-ḏāmיָדָם֙their handNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔ד[is] DavidNoun
3588 [e]wə-ḵîוְכִ֤יand becauseConj
3045 [e]yā-ḏə-‘ūיָֽדְעוּ֙they knewVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
1272 [e]ḇō-rê-aḥבֹרֵ֣חַfledVerb
1931 [e]hū,ה֔וּאhePro
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
1540 [e]ḡā-lūגָל֖וּdo showVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
  [’ā-zə-nōw[אָזְנֹו -  
  ḵ]כ] -  
241 [e](’ā-zə-nî;(אָזְנִ֑יit to meNoun
  q)ק) -  
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
14 [e]’ā-ḇūאָב֞וּdo wouldVerb
5650 [e]‘aḇ-ḏêעַבְדֵ֤יBut the servantsNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
7971 [e]liš-lō-aḥלִשְׁלֹ֣חַto putVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏām,יָדָ֔םtheir handNoun
6293 [e]lip̄-ḡō-a‘לִפְגֹ֖עַto strikeVerb
3548 [e]bə-ḵō-hă-nêבְּכֹהֲנֵ֥יon the priestsNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 22:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֡לֶךְ לָרָצִים֩ הַנִּצָּבִ֨ים עָלָ֜יו סֹ֥בּוּ וְהָמִ֣יתוּ ׀ כֹּהֲנֵ֣י יְהוָ֗ה כִּ֤י גַם־יָדָם֙ עִם־דָּוִ֔ד וְכִ֤י יָֽדְעוּ֙ כִּֽי־בֹרֵ֣חַ ה֔וּא וְלֹ֥א גָל֖וּ אֶת־ [אָזְנֹו כ] (אָזְנִ֑י ק) וְלֹֽא־אָב֞וּ עַבְדֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ לִשְׁלֹ֣חַ אֶת־יָדָ֔ם לִפְגֹ֖עַ בְּכֹהֲנֵ֥י יְהוָֽה׃ ס

שמואל א 22:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו סבו והמיתו ׀ כהני יהוה כי גם־ידם עם־דוד וכי ידעו כי־ברח הוא ולא גלו את־ [אזנו כ] (אזני ק) ולא־אבו עבדי המלך לשלח את־ידם לפגע בכהני יהוה׃ ס

Links
1 Samuel 22:171 Samuel 22:17 Text Analysis1 Samuel 22:17 Interlinear1 Samuel 22:17 Multilingual1 Samuel 22:17 TSK1 Samuel 22:17 Cross References1 Samuel 22:17 Bible Hub1 Samuel 22:17 Biblia Paralela1 Samuel 22:17 Chinese Bible1 Samuel 22:17 French Bible1 Samuel 22:17 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 22:16
Top of Page
Top of Page