1 Samuel 23:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3254 [e]way-yō-w-sep̄וַיּ֨וֹסֶףand againVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֤וֹדyetSubst
1732 [e]dā-wiḏדָּוִד֙Then DavidNoun
7592 [e]liš-’ōlלִשְׁאֹ֣לinquiredVerb
3068 [e]Yah-weh,בַּֽיהוָ֔הof the LORDNoun
  sס -  
6030 [e]way-ya-‘ă-nê-hūוַֽיַּעֲנֵ֖הוּAnd answeredVerb
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORD himNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand saidVerb
6965 [e]qūmק֚וּםAriseVerb
3381 [e]rêḏרֵ֣דgo downVerb
7084 [e]qə-‘î-lāh,קְעִילָ֔הto KeilahNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֛ןwill deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6430 [e]pə-liš-tîmפְּלִשְׁתִּ֖יםthe PhilistinesAdj
3027 [e]bə-yā-ḏe-ḵā.בְּיָדֶֽךָ׃into your handNoun
Hebrew Texts
שמואל א 23:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨וסֶף עֹ֤וד דָּוִד֙ לִשְׁאֹ֣ל בַּֽיהוָ֔ה ס וַֽיַּעֲנֵ֖הוּ יְהוָ֑ה וַיֹּ֗אמֶר ק֚וּם רֵ֣ד קְעִילָ֔ה כִּֽי־אֲנִ֥י נֹתֵ֛ן אֶת־פְּלִשְׁתִּ֖ים בְּיָדֶֽךָ׃

שמואל א 23:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויוסף עוד דוד לשאל ביהוה ס ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי־אני נתן את־פלשתים בידך׃

Links
1 Samuel 23:41 Samuel 23:4 Text Analysis1 Samuel 23:4 Interlinear1 Samuel 23:4 Multilingual1 Samuel 23:4 TSK1 Samuel 23:4 Cross References1 Samuel 23:4 Bible Hub1 Samuel 23:4 Biblia Paralela1 Samuel 23:4 Chinese Bible1 Samuel 23:4 French Bible1 Samuel 23:4 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 23:3
Top of Page
Top of Page