1 Samuel 26:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
8085 [e]yiš-ma‘-יִֽשְׁמַֽע־hearVerb
4994 [e]נָא֙I prayInj
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֣יlet my lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֔לֶךְthe kingNoun
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יthe wordsNoun
5650 [e]‘aḇ-dōw;עַבְדּ֑וֹof his servantNoun
518 [e]’im-אִם־IfConj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֞הthe LORDNoun
5496 [e]hĕ-sî-ṯə-ḵāהֱסִֽיתְךָ֥have stirred you upVerb
  ḇîבִי֙inPrep
7306 [e]yā-raḥיָרַ֣חlet him acceptVerb
4503 [e]min-ḥāh,מִנְחָ֔הan offeringNoun
518 [e]wə-’imוְאִ֣ם ׀but ifConj
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣י[they be] the childrenNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām,הָאָדָ֗םof menNoun
779 [e]’ă-rū-rîmאֲרוּרִ֥יםcursedVerb
1992 [e]hêmהֵם֙they [are]Pro
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1644 [e]ḡê-rə-šū-nîגֵרְשׁ֣וּנִיthey have driven me outVerb
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֗וֹםthis dayNoun
5596 [e]mê-his-tap-pê-aḥמֵהִסְתַּפֵּ֜חַfrom abidingVerb
5159 [e]bə-na-ḥă-laṯבְּנַחֲלַ֤תwith the inheritanceNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
1980 [e]lêḵלֵ֥ךְGoVerb
5647 [e]‘ă-ḇōḏעֲבֹ֖דserveVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֥יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm.אֲחֵרִֽים׃otherAdj
Hebrew Texts
שמואל א 26:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה יִֽשְׁמַֽע־נָא֙ אֲדֹנִ֣י הַמֶּ֔לֶךְ אֵ֖ת דִּבְרֵ֣י עַבְדֹּ֑ו אִם־יְהוָ֞ה הֱסִֽיתְךָ֥ בִי֙ יָרַ֣ח מִנְחָ֔ה וְאִ֣ם ׀ בְּנֵ֣י הָאָדָ֗ם אֲרוּרִ֥ים הֵם֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה כִּֽי־גֵרְשׁ֣וּנִי הַיֹּ֗ום מֵהִסְתַּפֵּ֜חַ בְּנַחֲלַ֤ת יְהוָה֙ לֵאמֹ֔ר לֵ֥ךְ עֲבֹ֖ד אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִֽים׃

שמואל א 26:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה ישמע־נא אדני המלך את דברי עבדו אם־יהוה הסיתך בי ירח מנחה ואם ׀ בני האדם ארורים הם לפני יהוה כי־גרשוני היום מהסתפח בנחלת יהוה לאמר לך עבד אלהים אחרים׃

Links
1 Samuel 26:191 Samuel 26:19 Text Analysis1 Samuel 26:19 Interlinear1 Samuel 26:19 Multilingual1 Samuel 26:19 TSK1 Samuel 26:19 Cross References1 Samuel 26:19 Bible Hub1 Samuel 26:19 Biblia Paralela1 Samuel 26:19 Chinese Bible1 Samuel 26:19 French Bible1 Samuel 26:19 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 26:18
Top of Page
Top of Page