1 Samuel 28:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8050 [e]ū-šə-mū-’êlוּשְׁמוּאֵ֣לNow SamuelNoun
4191 [e]mêṯ,מֵ֔תwas deadVerb
5594 [e]way-yis-pə-ḏū-וַיִּסְפְּדוּ־and had lamentedVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsrael himNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַיִּקְבְּרֻ֥הוּand buried himVerb
7414 [e]ḇā-rā-māhבָרָמָ֖הin RamahNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘î-rōw;וּבְעִיר֑וֹand even in his own cityNoun
7586 [e]wə-šā-’ūl,וְשָׁא֗וּלAnd SaulNoun
5493 [e]hê-sîrהֵסִ֛ירhad put awayVerb
178 [e]hā-’ō-ḇō-wṯהָאֹב֥וֹתthose who had familiar spiritsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3049 [e]hay-yid-də-‘ō-nîmהַיִּדְּעֹנִ֖יםthe wizardsNoun
776 [e]mê-hā-’ā-reṣ.מֵהָאָֽרֶץ׃from the landNoun
Hebrew Texts
שמואל א 28:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁמוּאֵ֣ל מֵ֔ת וַיִּסְפְּדוּ־לֹו֙ כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל וַיִּקְבְּרֻ֥הוּ בָרָמָ֖ה וּבְעִירֹ֑ו וְשָׁא֗וּל הֵסִ֛יר הָאֹבֹ֥ות וְאֶת־הַיִּדְּעֹנִ֖ים מֵהָאָֽרֶץ׃

שמואל א 28:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמואל מת ויספדו־לו כל־ישראל ויקברהו ברמה ובעירו ושאול הסיר האבות ואת־הידענים מהארץ׃

Links
1 Samuel 28:31 Samuel 28:3 Text Analysis1 Samuel 28:3 Interlinear1 Samuel 28:3 Multilingual1 Samuel 28:3 TSK1 Samuel 28:3 Cross References1 Samuel 28:3 Bible Hub1 Samuel 28:3 Biblia Paralela1 Samuel 28:3 Chinese Bible1 Samuel 28:3 French Bible1 Samuel 28:3 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 28:2
Top of Page
Top of Page