1 Samuel 28:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2664 [e]way-yiṯ-ḥap-pêśוַיִּתְחַפֵּ֣שׂAnd disguisedVerb
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
3847 [e]way-yil-bašוַיִּלְבַּשׁ֙and put onVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏîmבְּגָדִ֣יםgarmentsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm,אֲחֵרִ֔יםotherAdj
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֣לֶךְand wentVerb
1931 [e]hū,ה֗וּאhePro
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֤יand twoNoun
582 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁים֙menNoun
5973 [e]‘im-mōw,עִמּ֔וֹwith himPrep
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֥אוּand they cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֖הthe womenNoun
3915 [e]lā-yə-lāh;לָ֑יְלָהby nightNoun
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרand he saidVerb
  [qā-sō-w-mî-[קָסֹומִי־ -  
  ḵ]כ] -  
7080 [e](qā-so-mî-(קָֽסֳמִי־divineVerb
7080 [e]נָ֥אI pray divineVerb
  q)ק) -  
  לִי֙to mePrep
178 [e]bā-’ō-wḇ,בָּא֔וֹבby the familiar spiritNoun
5927 [e]wə-ha-‘ă-lîוְהַ֣עֲלִי[him] and bringVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
559 [e]’ō-marאֹמַ֖רI shall nameVerb
413 [e]’ê-lā-yiḵ.אֵלָֽיִךְ׃untoPrep
Hebrew Texts
שמואל א 28:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְחַפֵּ֣שׂ שָׁא֗וּל וַיִּלְבַּשׁ֙ בְּגָדִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיֵּ֣לֶךְ ה֗וּא וּשְׁנֵ֤י אֲנָשִׁים֙ עִמֹּ֔ו וַיָּבֹ֥אוּ אֶל־הָאִשָּׁ֖ה לָ֑יְלָה וַיֹּ֗אמֶר [קָסֹומִי־ כ] (קָֽסֳמִי־נָ֥א ק) לִי֙ בָּאֹ֔וב וְהַ֣עֲלִי לִ֔י אֵ֥ת אֲשֶׁר־אֹמַ֖ר אֵלָֽיִךְ׃

שמואל א 28:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים וילך הוא ושני אנשים עמו ויבאו אל־האשה לילה ויאמר [קסומי־ כ] (קסמי־נא ק) לי באוב והעלי לי את אשר־אמר אליך׃

Links
1 Samuel 28:81 Samuel 28:8 Text Analysis1 Samuel 28:8 Interlinear1 Samuel 28:8 Multilingual1 Samuel 28:8 TSK1 Samuel 28:8 Cross References1 Samuel 28:8 Bible Hub1 Samuel 28:8 Biblia Paralela1 Samuel 28:8 Chinese Bible1 Samuel 28:8 French Bible1 Samuel 28:8 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 28:7
Top of Page
Top of Page