1 Samuel 4:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יwhen it came to passVerb
2142 [e]kə-haz-kî-rōwכְּהַזְכִּיר֣וֹ ׀he made mentionVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןof the arkNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֗יםof GodNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֣לthat he fellVerb
5921 [e]mê-‘al-מֵֽעַל־from offPrep
3678 [e]hak-kis-sêהַ֠כִּסֵּאthe seatNoun
322 [e]’ă-ḥō-ran-nîṯאֲחֹ֨רַנִּ֜יתbackwardAdv
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֣ד ׀byPrep
3027 [e]yaḏיַ֣דthe sideNoun
8179 [e]haš-ša-‘ar,הַשַּׁ֗עַרof the gateNoun
7665 [e]wat-tiš-šā-ḇêrוַתִּשָּׁבֵ֤רand brokeVerb
4665 [e]map̄-raq-tōwמַפְרַקְתּוֹ֙his neckNoun
4191 [e]way-yā-mōṯ,וַיָּמֹ֔תand he diedVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2204 [e]zā-qênזָקֵ֥ןhe was an oldVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֖ישׁmanNoun
3515 [e]wə-ḵā-ḇêḏ;וְכָבֵ֑דand heavyAdj
1931 [e]wə-hūוְה֛וּאAnd hePro
8199 [e]šā-p̄aṭשָׁפַ֥טhad judgedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
705 [e]’ar-bā-‘îmאַרְבָּעִ֥יםfortyNoun
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 4:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י כְּהַזְכִּירֹ֣ו ׀ אֶת־אֲרֹ֣ון הָאֱלֹהִ֗ים וַיִּפֹּ֣ל מֵֽעַל־הַ֠כִּסֵּא אֲחֹ֨רַנִּ֜ית בְּעַ֣ד ׀ יַ֣ד הַשַּׁ֗עַר וַתִּשָּׁבֵ֤ר מַפְרַקְתֹּו֙ וַיָּמֹ֔ת כִּֽי־זָקֵ֥ן הָאִ֖ישׁ וְכָבֵ֑ד וְה֛וּא שָׁפַ֥ט אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל אַרְבָּעִ֥ים שָׁנָֽה׃

שמואל א 4:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כהזכירו ׀ את־ארון האלהים ויפל מעל־הכסא אחרנית בעד ׀ יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי־זקן האיש וכבד והוא שפט את־ישראל ארבעים שנה׃

Links
1 Samuel 4:181 Samuel 4:18 Text Analysis1 Samuel 4:18 Interlinear1 Samuel 4:18 Multilingual1 Samuel 4:18 TSK1 Samuel 4:18 Cross References1 Samuel 4:18 Bible Hub1 Samuel 4:18 Biblia Paralela1 Samuel 4:18 Chinese Bible1 Samuel 4:18 French Bible1 Samuel 4:18 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 4:17
Top of Page
Top of Page