1 Samuel 4:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]ū-ḵə-‘êṯוּכְעֵ֣תand about the timeNoun
4191 [e]mū-ṯāh,מוּתָ֗הּof her deathVerb
1696 [e]wat-tə-ḏab-bê-rə-nāhוַתְּדַבֵּ֙רְנָה֙and by her saidVerb
5324 [e]han-niṣ-ṣā-ḇō-wṯהַנִּצָּב֣וֹתthe women that stoodVerb
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָtoPrep
408 [e]’al-אַל־not herAdv
3372 [e]tî-rə-’îתִּֽירְאִ֖יFearVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
1121 [e]ḇênבֵ֣ןto a sonNoun
3205 [e]yā-lā-ḏət;יָלָ֑דְתְּyou have bornVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
6030 [e]‘ā-nə-ṯāhעָנְתָ֖הdo she answeredVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neitherAdv
7896 [e]šā-ṯāhשָׁ֥תָהor payVerb
3820 [e]lib-bāh.לִבָּֽהּ׃attentionNoun
Hebrew Texts
שמואל א 4:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְעֵ֣ת מוּתָ֗הּ וַתְּדַבֵּ֙רְנָה֙ הַנִּצָּבֹ֣ות עָלֶ֔יהָ אַל־תִּֽירְאִ֖י כִּ֣י בֵ֣ן יָלָ֑דְתְּ וְלֹ֥א עָנְתָ֖ה וְלֹא־שָׁ֥תָה לִבָּֽהּ׃

שמואל א 4:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכעת מותה ותדברנה הנצבות עליה אל־תיראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא־שתה לבה׃

Links
1 Samuel 4:201 Samuel 4:20 Text Analysis1 Samuel 4:20 Interlinear1 Samuel 4:20 Multilingual1 Samuel 4:20 TSK1 Samuel 4:20 Cross References1 Samuel 4:20 Bible Hub1 Samuel 4:20 Biblia Paralela1 Samuel 4:20 Chinese Bible1 Samuel 4:20 French Bible1 Samuel 4:20 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 4:19
Top of Page
Top of Page