1 Samuel 4:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֤חso sentVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
7887 [e]ši-lōh,שִׁלֹ֔הto ShilohNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֣וּthat they might bringVerb
8033 [e]miš-šām,מִשָּׁ֗םfrom thereAdv
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֧וֹןthe arkNoun
1285 [e]bə-rîṯ-בְּרִית־of the covenantNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֛הThe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֖וֹתof hostsNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֣בthat dwellsVerb
3742 [e]hak-kə-ru-ḇîm;הַכְּרֻבִ֑ים[between] the cherubimNoun
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֞םand thereAdv
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֣יthe twoNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־sonsNoun
5941 [e]‘ê-lî,עֵלִ֗יof EliNoun
5973 [e]‘im-עִם־with [were]Prep
727 [e]’ă-rō-wnאֲרוֹן֙the arkNoun
1285 [e]bə-rîṯבְּרִ֣יתof the covenantNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
2652 [e]ḥā-p̄ə-nîחָפְנִ֖יHophniNoun
6372 [e]ū-p̄î-nə-ḥās.וּפִֽינְחָֽס׃and PhinehasNoun
Hebrew Texts
שמואל א 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֤ח הָעָם֙ שִׁלֹ֔ה וַיִּשְׂא֣וּ מִשָּׁ֗ם אֵ֣ת אֲרֹ֧ון בְּרִית־יְהוָ֛ה צְבָאֹ֖ות יֹשֵׁ֣ב הַכְּרֻבִ֑ים וְשָׁ֞ם שְׁנֵ֣י בְנֵֽי־עֵלִ֗י עִם־אֲרֹון֙ בְּרִ֣ית הָאֱלֹהִ֔ים חָפְנִ֖י וּפִֽינְחָֽס׃

שמואל א 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית־יהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני־עלי עם־ארון ברית האלהים חפני ופינחס׃

Links
1 Samuel 4:41 Samuel 4:4 Text Analysis1 Samuel 4:4 Interlinear1 Samuel 4:4 Multilingual1 Samuel 4:4 TSK1 Samuel 4:4 Cross References1 Samuel 4:4 Bible Hub1 Samuel 4:4 Biblia Paralela1 Samuel 4:4 Chinese Bible1 Samuel 4:4 French Bible1 Samuel 4:4 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 4:3
Top of Page
Top of Page