1 Samuel 7:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֜אוּAnd cameVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁ֣י ׀the menNoun
  qir-yaṯקִרְיַ֣ת -  
7157 [e]yə-‘ā-rîm,יְעָרִ֗יםof Kirjath-jearimNoun
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲלוּ֙and fetched upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
935 [e]way-yā-ḇi-’ūוַיָּבִ֣אוּand broughtVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
413 [e]’el-אֶל־[is] intoPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
41 [e]’ă-ḇî-nā-ḏāḇאֲבִינָדָ֖בof AbinadabNoun
1389 [e]bag-giḇ-‘āh;בַּגִּבְעָ֑הon the hillNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֤רEleazarNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנוֹ֙his sonNoun
6942 [e]qid-də-šū,קִדְּשׁ֔וּconsecratedVerb
8104 [e]liš-mōrלִשְׁמֹ֖רto keepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֥וֹןthe arkNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל א 7:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֜אוּ אַנְשֵׁ֣י ׀ קִרְיַ֣ת יְעָרִ֗ים וַֽיַּעֲלוּ֙ אֶת־אֲרֹ֣ון יְהוָ֔ה וַיָּבִ֣אוּ אֹתֹ֔ו אֶל־בֵּ֥ית אֲבִינָדָ֖ב בַּגִּבְעָ֑ה וְאֶת־אֶלְעָזָ֤ר בְּנֹו֙ קִדְּשׁ֔וּ לִשְׁמֹ֖ר אֶת־אֲרֹ֥ון יְהוָֽה׃ פ

שמואל א 7:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו אנשי ׀ קרית יערים ויעלו את־ארון יהוה ויבאו אתו אל־בית אבינדב בגבעה ואת־אלעזר בנו קדשו לשמר את־ארון יהוה׃ פ

Links
1 Samuel 7:11 Samuel 7:1 Text Analysis1 Samuel 7:1 Interlinear1 Samuel 7:1 Multilingual1 Samuel 7:1 TSK1 Samuel 7:1 Cross References1 Samuel 7:1 Bible Hub1 Samuel 7:1 Biblia Paralela1 Samuel 7:1 Chinese Bible1 Samuel 7:1 French Bible1 Samuel 7:1 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 6:21
Top of Page
Top of Page