2 Chronicles 1:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2451 [e]ha-ḥā-ḵə-māhהַֽחָכְמָ֥הWisdomNoun
4093 [e]wə-ham-mad-dā‘וְהַמַּדָּ֖עand knowledgeNoun
5414 [e]nā-ṯūnנָת֣וּן[is] grantedVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
6239 [e]wə-‘ō-šerוְעֹ֨שֶׁרand you richesNoun
5233 [e]ū-nə-ḵā-sîmוּנְכָסִ֤יםand wealthNoun
3519 [e]wə-ḵā-ḇō-wḏוְכָבוֹד֙and honorNoun
5414 [e]’et-ten-אֶתֶּן־and I will giveVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר ׀such asPrt
3808 [e]lō-לֹא־noneAdv
1961 [e]hā-yāhהָ֣יָהhave hadVerb
3651 [e]ḵên,כֵ֗ןsuch asAdj
4428 [e]lam-mə-lā-ḵîmלַמְּלָכִים֙of the kingsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā,לְפָנֶ֔יךָ[have been] beforeNoun
310 [e]wə-’a-ḥă-re-ḵāוְאַחֲרֶ֖יךָand shall there any after youAdv
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־you haveVerb
3651 [e]kên.כֵּֽן׃the likeAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 1:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַֽחָכְמָ֥ה וְהַמַּדָּ֖ע נָת֣וּן לָ֑ךְ וְעֹ֨שֶׁר וּנְכָסִ֤ים וְכָבֹוד֙ אֶתֶּן־לָ֔ךְ אֲשֶׁ֣ר ׀ לֹא־הָ֣יָה כֵ֗ן לַמְּלָכִים֙ אֲשֶׁ֣ר לְפָנֶ֔יךָ וְאַחֲרֶ֖יךָ לֹ֥א יִֽהְיֶה־כֵּֽן׃

דברי הימים ב 1:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
החכמה והמדע נתון לך ועשר ונכסים וכבוד אתן־לך אשר ׀ לא־היה כן למלכים אשר לפניך ואחריך לא יהיה־כן׃

Links
2 Chronicles 1:122 Chronicles 1:12 Text Analysis2 Chronicles 1:12 Interlinear2 Chronicles 1:12 Multilingual2 Chronicles 1:12 TSK2 Chronicles 1:12 Cross References2 Chronicles 1:12 Bible Hub2 Chronicles 1:12 Biblia Paralela2 Chronicles 1:12 Chinese Bible2 Chronicles 1:12 French Bible2 Chronicles 1:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 1:11
Top of Page
Top of Page