2 Chronicles 11:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]way-ya-‘ă-mêḏוַיַּֽעֲמֵ֨דand madeVerb
7218 [e]lā-rōšלָרֹ֧אשׁas headNoun
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֛םRehoboamNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֥הAbijahNoun
1121 [e]ḇen-בֶֽן־the sonNoun
4601 [e]ma-‘ă-ḵāhמַעֲכָ֖הof MaacahNoun
5057 [e]lə-nā-ḡîḏלְנָגִ֣יד[to be] rulerNoun
251 [e]bə-’e-ḥāw;בְּאֶחָ֑יוamong his brothersNoun
3588 [e]כִּ֖יforConj
4427 [e]lə-ham-lî-ḵōw.לְהַמְלִיכֽוֹ׃he [intended] to makeVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 11:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּֽעֲמֵ֨ד לָרֹ֧אשׁ רְחַבְעָ֛ם אֶת־אֲבִיָּ֥ה בֶֽן־מַעֲכָ֖ה לְנָגִ֣יד בְּאֶחָ֑יו כִּ֖י לְהַמְלִיכֹֽו׃

דברי הימים ב 11:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעמד לראש רחבעם את־אביה בן־מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו׃

Links
2 Chronicles 11:222 Chronicles 11:22 Text Analysis2 Chronicles 11:22 Interlinear2 Chronicles 11:22 Multilingual2 Chronicles 11:22 TSK2 Chronicles 11:22 Cross References2 Chronicles 11:22 Bible Hub2 Chronicles 11:22 Biblia Paralela2 Chronicles 11:22 Chinese Bible2 Chronicles 11:22 French Bible2 Chronicles 11:22 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 11:21
Top of Page
Top of Page