2 Chronicles 12:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1697 [e]wə-ḏiḇ-rêוְדִבְרֵ֣יNow the actsNoun
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘ām,רְחַבְעָ֗םof RehoboamNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nîmהָרִאשֹׁנִים֙firstAdj
314 [e]wə-hā-’ă-ḥa-rō-w-nîm,וְהָאֲ֣חַרוֹנִ֔יםand lastAdj
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֨םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîmכְּתוּבִ֜יםwrittenVerb
1697 [e]bə-ḏiḇ-rêבְּדִבְרֵ֨יin the recordsNoun
8098 [e]šə-ma‘-yāhשְׁמַֽעְיָ֧הof ShemaiahNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֛יאthe prophetNoun
5714 [e]wə-‘id-dōwוְעִדּ֥וֹand of IddoNoun
2374 [e]ha-ḥō-zehהַחֹזֶ֖הthe seerNoun
3187 [e]lə-hiṯ-ya-ḥêś;לְהִתְיַחֵ֑שׂaccording to genealogicalVerb
4421 [e]ū-mil-ḥă-mō-wṯוּמִלְחֲמ֧וֹת[there were] And warsNoun
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֛םbetween RehoboamNoun
3379 [e]wə-yā-rā-ḇə-‘āmוְיָרָבְעָ֖םand JeroboamNoun
3605 [e]kāl-כָּל־continuallyNoun
3117 [e]hay-yā-mîm.הַיָּמִֽים׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 12:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִבְרֵ֣י רְחַבְעָ֗ם הָרִאשֹׁנִים֙ וְהָאֲ֣חַרֹונִ֔ים הֲלֹא־הֵ֨ם כְּתוּבִ֜ים בְּדִבְרֵ֨י שְׁמַֽעְיָ֧ה הַנָּבִ֛יא וְעִדֹּ֥ו הַחֹזֶ֖ה לְהִתְיַחֵ֑שׂ וּמִלְחֲמֹ֧ות רְחַבְעָ֛ם וְיָרָבְעָ֖ם כָּל־הַיָּמִֽים׃

דברי הימים ב 12:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא־הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל־הימים׃

Links
2 Chronicles 12:152 Chronicles 12:15 Text Analysis2 Chronicles 12:15 Interlinear2 Chronicles 12:15 Multilingual2 Chronicles 12:15 TSK2 Chronicles 12:15 Cross References2 Chronicles 12:15 Bible Hub2 Chronicles 12:15 Biblia Paralela2 Chronicles 12:15 Chinese Bible2 Chronicles 12:15 French Bible2 Chronicles 12:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 12:14
Top of Page
Top of Page