2 Chronicles 13:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֣וֹשׁthreeNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֗יםyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַךְ֙He reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םin JerusalemNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֣םand nameNoun
517 [e]’im-mōw,אִמּ֔וֹof His motherNoun
4322 [e]mî-ḵā-yā-hūמִיכָיָ֥הוּ[was] also MichaiahNoun
1323 [e]ḇaṯ-בַת־the daughterNoun
222 [e]’ū-rî-’êlאוּרִיאֵ֖לof UrielNoun
4480 [e]min-מִן־ofPrep
1390 [e]giḇ-‘āh;גִּבְעָ֑הGibeahNoun
4421 [e]ū-mil-ḥā-māhוּמִלְחָמָ֥הand warNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֛הthere wasVerb
996 [e]bênבֵּ֥יןbetweenPrep
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֖הAbijahNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand betweenPrep
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām.יָרָבְעָֽם׃JeroboamNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁלֹ֣ושׁ שָׁנִ֗ים מָלַךְ֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו מִיכָיָ֥הוּ בַת־אוּרִיאֵ֖ל מִן־גִּבְעָ֑ה וּמִלְחָמָ֥ה הָיְתָ֛ה בֵּ֥ין אֲבִיָּ֖ה וּבֵ֥ין יָרָבְעָֽם׃

דברי הימים ב 13:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת־אוריאל מן־גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם׃

Links
2 Chronicles 13:22 Chronicles 13:2 Text Analysis2 Chronicles 13:2 Interlinear2 Chronicles 13:2 Multilingual2 Chronicles 13:2 TSK2 Chronicles 13:2 Cross References2 Chronicles 13:2 Bible Hub2 Chronicles 13:2 Biblia Paralela2 Chronicles 13:2 Chinese Bible2 Chronicles 13:2 French Bible2 Chronicles 13:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:1
Top of Page
Top of Page