2 Chronicles 14:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֛בֶןAnd he buildVerb
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֥יcitiesNoun
4694 [e]mə-ṣū-rāhמְצוּרָ֖הfencedNoun
3063 [e]bî-hū-ḏāh;בִּיהוּדָ֑הin JudahNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
8252 [e]šā-qə-ṭāhשָׁקְטָ֣הhad restVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֗רֶץthe landNoun
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־and he had noPrt
5973 [e]‘im-mōwעִמּ֤וֹatPrep
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָה֙at warNoun
8141 [e]baš-šā-nîmבַּשָּׁנִ֣יםyearsNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֔לֶּהin thosePro
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
5117 [e]hê-nî-aḥהֵנִ֥יחַhad given him restVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
  lōw.לֽוֹ׃toPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 14:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֛בֶן עָרֵ֥י מְצוּרָ֖ה בִּיהוּדָ֑ה כִּֽי־שָׁקְטָ֣ה הָאָ֗רֶץ וְאֵין־עִמֹּ֤ו מִלְחָמָה֙ בַּשָּׁנִ֣ים הָאֵ֔לֶּה כִּֽי־הֵנִ֥יחַ יְהוָ֖ה לֹֽו׃

דברי הימים ב 14:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבן ערי מצורה ביהודה כי־שקטה הארץ ואין־עמו מלחמה בשנים האלה כי־הניח יהוה לו׃

Links
2 Chronicles 14:62 Chronicles 14:6 Text Analysis2 Chronicles 14:6 Interlinear2 Chronicles 14:6 Multilingual2 Chronicles 14:6 TSK2 Chronicles 14:6 Cross References2 Chronicles 14:6 Bible Hub2 Chronicles 14:6 Biblia Paralela2 Chronicles 14:6 Chinese Bible2 Chronicles 14:6 French Bible2 Chronicles 14:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 14:5
Top of Page
Top of Page