2 Chronicles 18:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֮when he was comeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֒the kingNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
4318 [e]mî-ḵāhמִיכָה֙MicaiahNoun
1980 [e]hă-nê-lêḵהֲנֵלֵ֞ךְshall we goVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7433 [e]rā-mōṯרָמֹ֥תRamoth-gileadNoun
1568 [e]gil-‘āḏגִּלְעָ֛דGileadNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָ֖הto battleNoun
518 [e]’im-אִם־orConj
2308 [e]’eḥ-dāl;אֶחְדָּ֑לshall I forbearVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙And he saidVerb
5927 [e]‘ă-lūעֲל֣וּGo you upVerb
6743 [e]wə-haṣ-lî-ḥū,וְהַצְלִ֔יחוּand prosperVerb
5414 [e]wə-yin-nā-ṯə-nūוְיִנָּתְנ֖וּand they shall be deliveredVerb
3027 [e]bə-yeḏ-ḵem.בְּיֶדְכֶֽם׃into your handNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹא֮ אֶל־הַמֶּלֶךְ֒ וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ אֵלָ֗יו מִיכָה֙ הֲנֵלֵ֞ךְ אֶל־רָמֹ֥ת גִּלְעָ֛ד לַמִּלְחָמָ֖ה אִם־אֶחְדָּ֑ל וַיֹּ֙אמֶר֙ עֲל֣וּ וְהַצְלִ֔יחוּ וְיִנָּתְנ֖וּ בְּיֶדְכֶֽם׃

דברי הימים ב 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא אל־המלך ויאמר המלך אליו מיכה הנלך אל־רמת גלעד למלחמה אם־אחדל ויאמר עלו והצליחו וינתנו בידכם׃

Links
2 Chronicles 18:142 Chronicles 18:14 Text Analysis2 Chronicles 18:14 Interlinear2 Chronicles 18:14 Multilingual2 Chronicles 18:14 TSK2 Chronicles 18:14 Cross References2 Chronicles 18:14 Bible Hub2 Chronicles 18:14 Biblia Paralela2 Chronicles 18:14 Chinese Bible2 Chronicles 18:14 French Bible2 Chronicles 18:14 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:13
Top of Page
Top of Page