2 Chronicles 18:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand Again he saidVerb
3651 [e]lā-ḵênלָכֵ֖ןThereforeAdj
8085 [e]šim-‘ūשִׁמְע֣וּhearVerb
1697 [e]ḏə-ḇar-דְבַר־the wordNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
7200 [e]rā-’î-ṯîרָאִ֤יתִיI sawVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֣בsittingVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-’ōw,כִּסְא֔וֹHis throneNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֤אthe hostNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֙יִם֙of heavenNoun
5975 [e]‘ō-mə-ḏîm,עֹֽמְדִ֔יםstandingVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3225 [e]yə-mî-nōwיְמִינ֖וֹhis right handNoun
8040 [e]ū-śə-mō-lōw.וּשְׂמֹאלֽוֹ׃[on] and his leftNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֕אמֶר לָכֵ֖ן שִׁמְע֣וּ דְבַר־יְהוָ֑ה רָאִ֤יתִי אֶת־יְהוָה֙ יֹושֵׁ֣ב עַל־כִּסְאֹ֔ו וְכָל־צְבָ֤א הַשָּׁמַ֙יִם֙ עֹֽמְדִ֔ים עַל־יְמִינֹ֖ו וּשְׂמֹאלֹֽו׃

דברי הימים ב 18:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לכן שמעו דבר־יהוה ראיתי את־יהוה יושב על־כסאו וכל־צבא השמים עמדים על־ימינו ושמאלו׃

Links
2 Chronicles 18:182 Chronicles 18:18 Text Analysis2 Chronicles 18:18 Interlinear2 Chronicles 18:18 Multilingual2 Chronicles 18:18 TSK2 Chronicles 18:18 Cross References2 Chronicles 18:18 Bible Hub2 Chronicles 18:18 Biblia Paralela2 Chronicles 18:18 Chinese Bible2 Chronicles 18:18 French Bible2 Chronicles 18:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:17
Top of Page
Top of Page