2 Chronicles 18:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙But saidVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְה֣וֹשָׁפָ֔טJehoshaphatNoun
369 [e]ha-’ênהַאֵ֨יןnotPrt
6311 [e]pōhפֹּ֥הhereAdv
5030 [e]nā-ḇîנָבִ֛יא[Is there] a prophetNoun
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֖הof the LORDNoun
5750 [e]‘ō-wḏ;ע֑וֹדbesidesSubst
1875 [e]wə-niḏ-rə-šāhוְנִדְרְשָׁ֖הthat we might inquireVerb
853 [e]mê-’ō-ṯōw.מֵאֹתֽוֹ׃ - Acc
Hebrew Texts
דברי הימים ב 18:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֙אמֶר֙ יְהֹ֣ושָׁפָ֔ט הַאֵ֨ין פֹּ֥ה נָבִ֛יא לַיהוָ֖ה עֹ֑וד וְנִדְרְשָׁ֖ה מֵאֹתֹֽו׃

דברי הימים ב 18:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאתו׃

Links
2 Chronicles 18:62 Chronicles 18:6 Text Analysis2 Chronicles 18:6 Interlinear2 Chronicles 18:6 Multilingual2 Chronicles 18:6 TSK2 Chronicles 18:6 Cross References2 Chronicles 18:6 Bible Hub2 Chronicles 18:6 Biblia Paralela2 Chronicles 18:6 Chinese Bible2 Chronicles 18:6 French Bible2 Chronicles 18:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 18:5
Top of Page
Top of Page