2 Chronicles 20:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4279 [e]mā-ḥārמָחָר֙TomorrowNoun
3381 [e]rə-ḏūרְד֣וּgo you downVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֔םagainstPrep
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֥םbeholdAdv
5927 [e]‘ō-lîmעֹלִ֖יםthey come upVerb
4608 [e]bə-ma-‘ă-lêhבְּמַעֲלֵ֣הby the cliffNoun
6732 [e]haṣ-ṣîṣ;הַצִּ֑יץof ZizNoun
4672 [e]ū-mə-ṣā-ṯemוּמְצָאתֶ֤םand you shall findVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָם֙themAcc
5490 [e]bə-sō-wp̄בְּס֣וֹףat the endNoun
5158 [e]han-na-ḥal,הַנַּ֔חַלof the brookNoun
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֖יbeforeNoun
4057 [e]miḏ-barמִדְבַּ֥רof the wildernessNoun
3385 [e]yə-rū-’êl.יְרוּאֵֽל׃of JeruelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מָחָר֙ רְד֣וּ עֲלֵיהֶ֔ם הִנָּ֥ם עֹלִ֖ים בְּמַעֲלֵ֣ה הַצִּ֑יץ וּמְצָאתֶ֤ם אֹתָם֙ בְּסֹ֣וף הַנַּ֔חַל פְּנֵ֖י מִדְבַּ֥ר יְרוּאֵֽל׃

דברי הימים ב 20:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל׃

Links
2 Chronicles 20:162 Chronicles 20:16 Text Analysis2 Chronicles 20:16 Interlinear2 Chronicles 20:16 Multilingual2 Chronicles 20:16 TSK2 Chronicles 20:16 Cross References2 Chronicles 20:16 Bible Hub2 Chronicles 20:16 Biblia Paralela2 Chronicles 20:16 Chinese Bible2 Chronicles 20:16 French Bible2 Chronicles 20:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:15
Top of Page
Top of Page