2 Chronicles 20:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ū,וַיָּבֹ֗אוּThen there cameVerb
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֤ידוּand some that toldVerb
3092 [e]lî-hō-wō-šā-p̄āṭלִֽיהוֹשָׁפָט֙to JehoshaphatNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
935 [e]בָּ֣אThere comesVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֜יךָagainstPrep
1995 [e]hā-mō-wnהָמ֥וֹןa multitudeNoun
7227 [e]rāḇרָ֛בgreat youAdj
5676 [e]mê-‘ê-ḇerמֵעֵ֥בֶרfrom beyondNoun
3220 [e]lay-yāmלַיָּ֖םthe seaNoun
758 [e]mê-’ă-rām;מֵאֲרָ֑םon this side SyriaNoun
2009 [e]wə-hin-nāmוְהִנָּם֙and beholdPrt
  bə-ḥaṣ-ṣō-wnבְּחַֽצְצ֣וֹןin [are]Prep
2688 [e]tā-mār,תָּמָ֔רthey in Hazazon-tamarNoun
1931 [e]הִ֖יאthatPro
  ‘ênעֵ֥ין -  
5872 [e]ge-ḏî.גֶּֽדִי׃[is] En-gediNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֗אוּ וַיַּגִּ֤ידוּ לִֽיהֹושָׁפָט֙ לֵאמֹ֔ר בָּ֣א עָלֶ֜יךָ הָמֹ֥ון רָ֛ב מֵעֵ֥בֶר לַיָּ֖ם מֵאֲרָ֑ם וְהִנָּם֙ בְּחַֽצְצֹ֣ון תָּמָ֔ר הִ֖יא עֵ֥ין גֶּֽדִי׃

דברי הימים ב 20:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו ויגידו ליהושפט לאמר בא עליך המון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר היא עין גדי׃

Links
2 Chronicles 20:22 Chronicles 20:2 Text Analysis2 Chronicles 20:2 Interlinear2 Chronicles 20:2 Multilingual2 Chronicles 20:2 TSK2 Chronicles 20:2 Cross References2 Chronicles 20:2 Bible Hub2 Chronicles 20:2 Biblia Paralela2 Chronicles 20:2 Chinese Bible2 Chronicles 20:2 French Bible2 Chronicles 20:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:1
Top of Page
Top of Page