2 Chronicles 21:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֤אAnd there cameVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙untoPrep
4385 [e]miḵ-tāḇ,מִכְתָּ֔בa writingNoun
452 [e]mê-’ê-lî-yā-hūמֵֽאֵלִיָּ֥הוּto him from ElijahNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֖יאthe prophetNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵי֙GodNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידof DavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā,אָבִ֔יךָyour fatherNoun
8478 [e]ta-ḥaṯ,תַּ֗חַתBecauseNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רafterPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
1980 [e]hā-laḵ-tāהָלַ֙כְתָּ֙do walkedVerb
1870 [e]bə-ḏar-ḵêבְּדַרְכֵי֙in the waysNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֣טof JehoshaphatNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵā,אָבִ֔יךָyour fatherNoun
1870 [e]ū-ḇə-ḏar-ḵêוּבְדַרְכֵ֖יnor in the waysNoun
609 [e]’ā-sāאָסָ֥אof AsaNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 21:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֤א אֵלָיו֙ מִכְתָּ֔ב מֵֽאֵלִיָּ֥הוּ הַנָּבִ֖יא לֵאמֹ֑ר כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ דָּוִ֣יד אָבִ֔יךָ תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־הָלַ֙כְתָּ֙ בְּדַרְכֵי֙ יְהֹושָׁפָ֣ט אָבִ֔יךָ וּבְדַרְכֵ֖י אָסָ֥א מֶֽלֶךְ־יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 21:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה ׀ אמר יהוה אלהי דויד אביך תחת אשר לא־הלכת בדרכי יהושפט אביך ובדרכי אסא מלך־יהודה׃

Links
2 Chronicles 21:122 Chronicles 21:12 Text Analysis2 Chronicles 21:12 Interlinear2 Chronicles 21:12 Multilingual2 Chronicles 21:12 TSK2 Chronicles 21:12 Cross References2 Chronicles 21:12 Bible Hub2 Chronicles 21:12 Biblia Paralela2 Chronicles 21:12 Chinese Bible2 Chronicles 21:12 French Bible2 Chronicles 21:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 21:11
Top of Page
Top of Page