2 Chronicles 23:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֨הand in the yearNoun
7637 [e]haš-šə-ḇi-‘îṯהַשְּׁבִעִ֜יתseventhAdj
2388 [e]hiṯ-ḥaz-zaqהִתְחַזַּ֣קstrengthenedVerb
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘,יְהוֹיָדָ֗עJehoiadaNoun
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֣חand tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יthe captainsNoun
3967 [e]ham-mê-’ō-wṯהַמֵּא֡וֹתof hundredsNoun
5838 [e]la-‘ă-zar-yā-hūלַעֲזַרְיָ֣הוּAzariahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3395 [e]yə-rō-ḥāmיְרֹחָ֡םof JerohamNoun
3458 [e]ū-lə-yiš-mā-‘êlוּלְיִשְׁמָעֵ֣אלand IshmaelNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3076 [e]yə-hō-w-ḥā-nānיְ֠הוֹחָנָןof JehohananNoun
5838 [e]wə-la-‘ă-zar-yā-hūוְלַֽעֲזַרְיָ֨הוּand AzariahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
5744 [e]‘ō-w-ḇêḏעוֹבֵ֜דof ObedNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4641 [e]ma-‘ă-śê-yā-hūמַעֲשֵׂיָ֧הוּMaaseiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
5718 [e]‘ă-ḏā-yā-hūעֲדָיָ֛הוּof AdaiahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
478 [e]’ĕ-lî-šā-p̄āṭאֱלִישָׁפָ֥טElishaphatNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2147 [e]ziḵ-rîזִכְרִ֖יof ZichriNoun
5973 [e]‘im-mōwעִמּ֥וֹwithPrep
1285 [e]ḇab-bə-rîṯ.בַבְּרִֽית׃into covenantNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַשָּׁנָ֨ה הַשְּׁבִעִ֜ית הִתְחַזַּ֣ק יְהֹויָדָ֗ע וַיִּקַּ֣ח אֶת־שָׂרֵ֣י הַמֵּאֹ֡ות לַעֲזַרְיָ֣הוּ בֶן־יְרֹחָ֡ם וּלְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־יְ֠הֹוחָנָן וְלַֽעֲזַרְיָ֨הוּ בֶן־עֹובֵ֜ד וְאֶת־מַעֲשֵׂיָ֧הוּ בֶן־עֲדָיָ֛הוּ וְאֶת־אֱלִישָׁפָ֥ט בֶּן־זִכְרִ֖י עִמֹּ֥ו בַבְּרִֽית׃

דברי הימים ב 23:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנה השבעית התחזק יהוידע ויקח את־שרי המאות לעזריהו בן־ירחם ולישמעאל בן־יהוחנן ולעזריהו בן־עובד ואת־מעשיהו בן־עדיהו ואת־אלישפט בן־זכרי עמו בברית׃

Links
2 Chronicles 23:12 Chronicles 23:1 Text Analysis2 Chronicles 23:1 Interlinear2 Chronicles 23:1 Multilingual2 Chronicles 23:1 TSK2 Chronicles 23:1 Cross References2 Chronicles 23:1 Bible Hub2 Chronicles 23:1 Biblia Paralela2 Chronicles 23:1 Chinese Bible2 Chronicles 23:1 French Bible2 Chronicles 23:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 22:12
Top of Page
Top of Page