2 Chronicles 24:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יNow it came to passVerb
6256 [e]bə-‘êṯבְּעֵת֩that at what timeNoun
935 [e]yā-ḇîיָבִ֨יאwas broughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]hā-’ā-rō-wnהָֽאָר֜וֹןthe chestNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
6486 [e]pə-qud-daṯפְּקֻדַּ֣תofficeNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֮of the kingNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דby the handNoun
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּם֒of the LevitesAdj
7200 [e]wə-ḵir-’ō-w-ṯāmוְכִרְאוֹתָ֞םwhen they sawVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
7227 [e]raḇרַ֣ב[there was] muchAdj
3701 [e]hak-ke-sep̄,הַכֶּ֗סֶףmoneyNoun
935 [e]ū-ḇāוּבָ֨אand cameVerb
5608 [e]sō-w-p̄êrסוֹפֵ֤רscribeVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙of the kingNoun
6496 [e]ū-p̄ə-qîḏוּפְקִיד֙and officerNoun
3548 [e]kō-hênכֹּהֵ֣ןof priestNoun
7218 [e]hā-rōš,הָרֹ֔אשׁthe highNoun
6168 [e]wî-‘ā-rūוִיעָ֙רוּ֙emptiedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]hā-’ā-rō-wn,הָ֣אָר֔וֹןthe chestNoun
5375 [e]wə-yiś-śā-’u-hūוְיִשָּׂאֻ֖הוּand took itVerb
7725 [e]wî-šî-ḇu-hūוִֽישִׁיבֻ֣הוּand carriedVerb
413 [e]’el-אֶל־it untoPrep
4725 [e]mə-qō-mōw;מְקֹמ֑וֹhis placeNoun
3541 [e]kōhכֹּ֤הThusAdv
6213 [e]‘ā-śūעָשׂוּ֙they didVerb
3117 [e]lə-yō-wmלְי֣וֹם ׀dayNoun
3117 [e]bə-yō-wm,בְּי֔וֹםby dayNoun
622 [e]way-ya-’as-p̄ū-וַיַּֽאַסְפוּ־and gatheredVerb
3701 [e]ḵe-sep̄כֶ֖סֶףmoneyNoun
7230 [e]lā-rōḇ.לָרֹֽב׃in abundanceNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י בְּעֵת֩ יָבִ֨יא אֶת־הָֽאָרֹ֜ון אֶל־פְּקֻדַּ֣ת הַמֶּלֶךְ֮ בְּיַ֣ד הַלְוִיִּם֒ וְכִרְאֹותָ֞ם כִּי־רַ֣ב הַכֶּ֗סֶף וּבָ֨א סֹופֵ֤ר הַמֶּ֙לֶךְ֙ וּפְקִיד֙ כֹּהֵ֣ן הָרֹ֔אשׁ וִיעָ֙רוּ֙ אֶת־הָ֣אָרֹ֔ון וְיִשָּׂאֻ֖הוּ וִֽישִׁיבֻ֣הוּ אֶל־מְקֹמֹ֑ו כֹּ֤ה עָשׂוּ֙ לְיֹ֣ום ׀ בְּיֹ֔ום וַיַּֽאַסְפוּ־כֶ֖סֶף לָרֹֽב׃

דברי הימים ב 24:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בעת יביא את־הארון אל־פקדת המלך ביד הלוים וכראותם כי־רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כהן הראש ויערו את־הארון וישאהו וישיבהו אל־מקמו כה עשו ליום ׀ ביום ויאספו־כסף לרב׃

Links
2 Chronicles 24:112 Chronicles 24:11 Text Analysis2 Chronicles 24:11 Interlinear2 Chronicles 24:11 Multilingual2 Chronicles 24:11 TSK2 Chronicles 24:11 Cross References2 Chronicles 24:11 Bible Hub2 Chronicles 24:11 Biblia Paralela2 Chronicles 24:11 Chinese Bible2 Chronicles 24:11 French Bible2 Chronicles 24:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:10
Top of Page
Top of Page