2 Chronicles 27:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1931 [e]hū,ה֗וּאHePro
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֛הbuildVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8179 [e]ša-‘arשַׁ֥עַרgateNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
5945 [e]hā-‘el-yō-wn;הָעֶלְי֑וֹןhighAdj
2346 [e]ū-ḇə-ḥō-w-maṯוּבְחוֹמַ֥תand on the wallNoun
6077 [e]hā-‘ō-p̄elהָעֹ֛פֶלof OphelNoun
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֖הhe buildVerb
7230 [e]lā-rōḇ.לָרֹֽב׃muchNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 27:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
ה֗וּא בָּנָ֛ה אֶת־שַׁ֥עַר בֵּית־יְהוָ֖ה הָעֶלְיֹ֑ון וּבְחֹומַ֥ת הָעֹ֛פֶל בָּנָ֖ה לָרֹֽב׃

דברי הימים ב 27:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הוא בנה את־שער בית־יהוה העליון ובחומת העפל בנה לרב׃

Links
2 Chronicles 27:32 Chronicles 27:3 Text Analysis2 Chronicles 27:3 Interlinear2 Chronicles 27:3 Multilingual2 Chronicles 27:3 TSK2 Chronicles 27:3 Cross References2 Chronicles 27:3 Bible Hub2 Chronicles 27:3 Biblia Paralela2 Chronicles 27:3 Chinese Bible2 Chronicles 27:3 French Bible2 Chronicles 27:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 27:2
Top of Page
Top of Page