2 Chronicles 28:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֗םto themPrep
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
935 [e]ṯā-ḇî-’ūתָבִ֤יאוּdo bring inVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7633 [e]haš-šiḇ-yāhהַשִּׁבְיָה֙the captivesNoun
2008 [e]hên-nāh,הֵ֔נָּהhereAdv
3588 [e]כִּי֩forConj
819 [e]lə-’aš-maṯלְאַשְׁמַ֨תwe have offended againstNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הagainst the LORDNoun
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֙ינוּ֙we have offended againstPrep
859 [e]’at-temאַתֶּ֣םyouPro
559 [e]’ō-mə-rîm,אֹמְרִ֔ים[already] intendVerb
3254 [e]lə-hō-sîp̄לְהֹסִ֥יףto addVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯê-nūחַטֹּאתֵ֖ינוּ[more] our sinsNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and toPrep
819 [e]’aš-mā-ṯê-nū;אַשְׁמָתֵ֑ינוּour trespassNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7227 [e]rab-bāhרַבָּ֤הis greatAdj
819 [e]’aš-māhאַשְׁמָה֙our trespassNoun
  lā-nū,לָ֔נוּtoPrep
2740 [e]wa-ḥă-rō-wnוַחֲר֥וֹן[there is] and fierceNoun
639 [e]’āp̄אָ֖ףwrathNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ לָהֶ֗ם לֹא־תָבִ֤יאוּ אֶת־הַשִּׁבְיָה֙ הֵ֔נָּה כִּי֩ לְאַשְׁמַ֨ת יְהוָ֤ה עָלֵ֙ינוּ֙ אַתֶּ֣ם אֹמְרִ֔ים לְהֹסִ֥יף עַל־חַטֹּאתֵ֖ינוּ וְעַל־אַשְׁמָתֵ֑ינוּ כִּֽי־רַבָּ֤ה אַשְׁמָה֙ לָ֔נוּ וַחֲרֹ֥ון אָ֖ף עַל־יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

דברי הימים ב 28:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו להם לא־תביאו את־השביה הנה כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על־חטאתינו ועל־אשמתינו כי־רבה אשמה לנו וחרון אף על־ישראל׃ ס

Links
2 Chronicles 28:132 Chronicles 28:13 Text Analysis2 Chronicles 28:13 Interlinear2 Chronicles 28:13 Multilingual2 Chronicles 28:13 TSK2 Chronicles 28:13 Cross References2 Chronicles 28:13 Bible Hub2 Chronicles 28:13 Biblia Paralela2 Chronicles 28:13 Chinese Bible2 Chronicles 28:13 French Bible2 Chronicles 28:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 28:12
Top of Page
Top of Page