2 Chronicles 29:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bā-nayבָּנַ֕יMy sonsNoun
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֖הnowAdv
408 [e]’al-אַל־be notAdv
7952 [e]tiš-šā-lū;תִּשָּׁל֑וּdo negligentVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
  ḇā-ḵemבָכֶ֞םinPrep
970 [e]bā-ḥarבָּחַ֣רyoungNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֗הGod youNoun
5975 [e]la-‘ă-mōḏלַעֲמֹ֤דto standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāwלְפָנָיו֙before himNoun
8334 [e]lə-šā-rə-ṯōw,לְשָׁ֣רְת֔וֹto serve himVerb
1961 [e]wə-lih-yō-wṯוְלִהְי֥וֹתwho you should ministerVerb
  lōwל֖וֹto himPrep
8334 [e]mə-šā-rə-ṯîmמְשָׁרְתִ֥יםand to be His ministersVerb
6999 [e]ū-maq-ṭi-rîm.וּמַקְטִרִֽים׃and burn incenseVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּנַ֕י עַתָּ֖ה אַל־תִּשָּׁל֑וּ כִּֽי־בָכֶ֞ם בָּחַ֣ר יְהוָ֗ה לַעֲמֹ֤ד לְפָנָיו֙ לְשָׁ֣רְתֹ֔ו וְלִהְיֹ֥ות לֹ֖ו מְשָׁרְתִ֥ים וּמַקְטִרִֽים׃ ס

דברי הימים ב 29:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני עתה אל־תשלו כי־בכם בחר יהוה לעמד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים׃ ס

Links
2 Chronicles 29:112 Chronicles 29:11 Text Analysis2 Chronicles 29:11 Interlinear2 Chronicles 29:11 Multilingual2 Chronicles 29:11 TSK2 Chronicles 29:11 Cross References2 Chronicles 29:11 Bible Hub2 Chronicles 29:11 Biblia Paralela2 Chronicles 29:11 Chinese Bible2 Chronicles 29:11 French Bible2 Chronicles 29:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:10
Top of Page
Top of Page