2 Chronicles 29:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַ֤קButAdv
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּֽהֲנִים֙the priestsNoun
1961 [e]hā-yūהָי֣וּwereVerb
4592 [e]lim-‘āṭ,לִמְעָ֔טtoo fewSubst
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lū,יָֽכְל֔וּdo so that they couldVerb
6584 [e]lə-hap̄-šîṭלְהַפְשִׁ֖יטto skinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5930 [e]hā-‘ō-lō-wṯ;הָעֹל֑וֹתthe burnt offeringsNoun
2388 [e]way-yə-ḥaz-zə-qūmוַֽיְּחַזְּק֞וּםand did helpVerb
251 [e]’ă-ḥê-hemאֲחֵיהֶ֣םthe Why their brothersNoun
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֗םLevites themAdj
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
3615 [e]kə-lō-wṯכְּל֤וֹתwas endedVerb
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāhהַמְּלָאכָה֙the workNoun
5704 [e]wə-‘aḏוְעַ֣דand untilPrep
6942 [e]yiṯ-qad-də-šūיִתְקַדְּשׁ֣וּhad consecrated themselvesVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּֽהֲנִ֔ים[other] the priestsNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּם֙the Levites [were]Adj
3477 [e]yiš-rêיִשְׁרֵ֣יmore uprightAdj
3824 [e]lê-ḇāḇ,לֵבָ֔בin heartNoun
6942 [e]lə-hiṯ-qad-dêšלְהִתְקַדֵּ֖שׁto sanctifyVerb
3548 [e]mê-hak-kō-hă-nîm.מֵֽהַכֹּהֲנִֽים׃than the priestsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 29:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֤ק הַכֹּֽהֲנִים֙ הָי֣וּ לִמְעָ֔ט וְלֹ֣א יָֽכְל֔וּ לְהַפְשִׁ֖יט אֶת־כָּל־הָעֹלֹ֑ות וַֽיְּחַזְּק֞וּם אֲחֵיהֶ֣ם הַלְוִיִּ֗ם עַד־כְּלֹ֤ות הַמְּלָאכָה֙ וְעַ֣ד יִתְקַדְּשׁ֣וּ הַכֹּֽהֲנִ֔ים כִּ֤י הַלְוִיִּם֙ יִשְׁרֵ֣י לֵבָ֔ב לְהִתְקַדֵּ֖שׁ מֵֽהַכֹּהֲנִֽים׃

דברי הימים ב 29:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק הכהנים היו למעט ולא יכלו להפשיט את־כל־העלות ויחזקום אחיהם הלוים עד־כלות המלאכה ועד יתקדשו הכהנים כי הלוים ישרי לבב להתקדש מהכהנים׃

Links
2 Chronicles 29:342 Chronicles 29:34 Text Analysis2 Chronicles 29:34 Interlinear2 Chronicles 29:34 Multilingual2 Chronicles 29:34 TSK2 Chronicles 29:34 Cross References2 Chronicles 29:34 Bible Hub2 Chronicles 29:34 Biblia Paralela2 Chronicles 29:34 Chinese Bible2 Chronicles 29:34 French Bible2 Chronicles 29:34 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 29:33
Top of Page
Top of Page