2 Chronicles 3:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֙עַשׂ֙And he madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯ-בֵּֽית־houseNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֣דֶשׁthe mostNoun
6944 [e]haq-qo-ḏā-šîm,הַקֳּדָשִׁ֔יםholyNoun
753 [e]’ā-rə-kōwאָרְכּ֞וֹthe lengthNoun
5921 [e]‘al-עַל־according toPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֤י.. .. ..Noun
7341 [e]rō-ḥaḇ-רֹֽחַב־the widthNoun
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֙יִת֙of the houseNoun
520 [e]’am-mō-wṯאַמּ֣וֹתcubitsNoun
6242 [e]‘eś-rîm,עֶשְׂרִ֔יםtwentyNoun
7341 [e]wə-rā-ḥə-bōwוְרָחְבּ֖וֹand the widthNoun
520 [e]’am-mō-wṯאַמּ֣וֹתcubitsNoun
6242 [e]‘eś-rîm;עֶשְׂרִ֑יםthereof twentyNoun
2645 [e]way-ḥap-pê-hūוַיְחַפֵּ֙הוּ֙and he overlaidVerb
2091 [e]zā-hāḇזָהָ֣בgoldNoun
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹבit with fineAdj
3603 [e]lə-ḵik-kā-rîmלְכִכָּרִ֖יםtalentsNoun
8337 [e]šêšשֵׁ֥שׁ[amounting] to sixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֙עַשׂ֙ אֶת־בֵּֽית־קֹ֣דֶשׁ הַקֳּדָשִׁ֔ים אָרְכֹּ֞ו עַל־פְּנֵ֤י רֹֽחַב־הַבַּ֙יִת֙ אַמֹּ֣ות עֶשְׂרִ֔ים וְרָחְבֹּ֖ו אַמֹּ֣ות עֶשְׂרִ֑ים וַיְחַפֵּ֙הוּ֙ זָהָ֣ב טֹ֔וב לְכִכָּרִ֖ים שֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃

דברי הימים ב 3:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש את־בית־קדש הקדשים ארכו על־פני רחב־הבית אמות עשרים ורחבו אמות עשרים ויחפהו זהב טוב לככרים שש מאות׃

Links
2 Chronicles 3:82 Chronicles 3:8 Text Analysis2 Chronicles 3:8 Interlinear2 Chronicles 3:8 Multilingual2 Chronicles 3:8 TSK2 Chronicles 3:8 Cross References2 Chronicles 3:8 Bible Hub2 Chronicles 3:8 Biblia Paralela2 Chronicles 3:8 Chinese Bible2 Chronicles 3:8 French Bible2 Chronicles 3:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 3:7
Top of Page
Top of Page