2 Chronicles 30:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְי֨וּso passedVerb
7323 [e]hā-rā-ṣîmהָרָצִ֜יםthe postsVerb
5674 [e]‘ō-ḇə-rîmעֹבְרִ֨יםpassedVerb
5892 [e]mê-‘îrמֵעִ֧יר ׀from cityNoun
5892 [e]lā-‘îrלָעִ֛ירto cityNoun
776 [e]bə-’e-reṣ-בְּאֶֽרֶץ־through the countryNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶפְרַ֥יִםof EphraimNoun
4519 [e]ū-mə-naš-šehוּמְנַשֶּׁ֖הand ManassehNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
2074 [e]zə-ḇu-lūn;זְבֻל֑וּןZebulunNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְיוּ֙but they laughed them to scornVerb
7832 [e]maś-ḥî-qîmמַשְׂחִיקִ֣יםbut they laughedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hem,עֲלֵיהֶ֔םandPrep
3932 [e]ū-mal-‘i-ḡîmוּמַלְעִגִ֖יםand mockedVerb
  bām.בָּֽם׃inPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 30:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְי֨וּ הָרָצִ֜ים עֹבְרִ֨ים מֵעִ֧יר ׀ לָעִ֛יר בְּאֶֽרֶץ־אֶפְרַ֥יִם וּמְנַשֶּׁ֖ה וְעַד־זְבֻל֑וּן וַיִּֽהְיוּ֙ מַשְׂחִיקִ֣ים עֲלֵיהֶ֔ם וּמַלְעִגִ֖ים בָּֽם׃

דברי הימים ב 30:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו הרצים עברים מעיר ׀ לעיר בארץ־אפרים ומנשה ועד־זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם׃

Links
2 Chronicles 30:102 Chronicles 30:10 Text Analysis2 Chronicles 30:10 Interlinear2 Chronicles 30:10 Multilingual2 Chronicles 30:10 TSK2 Chronicles 30:10 Cross References2 Chronicles 30:10 Bible Hub2 Chronicles 30:10 Biblia Paralela2 Chronicles 30:10 Chinese Bible2 Chronicles 30:10 French Bible2 Chronicles 30:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 30:9
Top of Page
Top of Page