2 Chronicles 32:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5612 [e]ū-sə-p̄ā-rîmוּסְפָרִ֣יםalso lettersNoun
3789 [e]kā-ṯaḇ,כָּתַ֔בHe wroteVerb
2778 [e]lə-ḥā-rêp̄לְחָרֵ֕ףto insultVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֖הon the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
559 [e]wə-lê-mōrוְלֵֽאמֹ֨רand to speakVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֜יוagainst himPrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
430 [e]kê-lō-hêכֵּֽאלֹהֵ֞יAs the godsNoun
1471 [e]gō-w-yêגּוֹיֵ֤of the nationsNoun
776 [e]hā-’ă-rā-ṣō-wṯהָאֲרָצוֹת֙[other] of landsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רafterPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5337 [e]hiṣ-ṣî-lūהִצִּ֤ילוּdo deliveredVerb
5971 [e]‘am-māmעַמָּם֙their peopleNoun
3027 [e]mî-yā-ḏî,מִיָּדִ֔יfrom my handNoun
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5337 [e]yaṣ-ṣîlיַצִּ֞ילdo deliverVerb
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֧יthe GodNoun
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hūיְחִזְקִיָּ֛הוּof HezekiahNoun
5971 [e]‘am-mōwעַמּ֖וֹhis peopleNoun
3027 [e]mî-yā-ḏî.מִיָּדִֽי׃from my handNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּסְפָרִ֣ים כָּתַ֔ב לְחָרֵ֕ף לַיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֵֽאמֹ֨ר עָלָ֜יו לֵאמֹ֗ר כֵּֽאלֹהֵ֞י גֹּויֵ֤ הָאֲרָצֹות֙ אֲשֶׁ֨ר לֹא־הִצִּ֤ילוּ עַמָּם֙ מִיָּדִ֔י כֵּ֣ן לֹֽא־יַצִּ֞יל אֱלֹהֵ֧י יְחִזְקִיָּ֛הוּ עַמֹּ֖ו מִיָּדִֽי׃

דברי הימים ב 32:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשר לא־הצילו עמם מידי כן לא־יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי׃

Links
2 Chronicles 32:172 Chronicles 32:17 Text Analysis2 Chronicles 32:17 Interlinear2 Chronicles 32:17 Multilingual2 Chronicles 32:17 TSK2 Chronicles 32:17 Cross References2 Chronicles 32:17 Bible Hub2 Chronicles 32:17 Biblia Paralela2 Chronicles 32:17 Chinese Bible2 Chronicles 32:17 French Bible2 Chronicles 32:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:16
Top of Page
Top of Page