2 Chronicles 32:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-qā-ḇə-ṣūוַיִּקָּבְצ֣וּso there was gatheredVerb
5971 [e]‘am-עַם־peopleNoun
7227 [e]rāḇ,רָ֔בmuchAdj
5640 [e]way-yis-tə-mūוַֽיִּסְתְּמוּ֙who stoppedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4599 [e]ham-ma‘-yā-nō-wṯ,הַמַּעְיָנ֔וֹתthe fountainsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
5158 [e]han-na-ḥalהַנַּ֛חַלthe brookNoun
7857 [e]haš-šō-w-ṭêp̄הַשּׁוֹטֵ֥ףthat ranVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵ-בְּתוֹךְ־through the middleNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץof the landNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
4100 [e]lām-māhלָ֤מָּהWhyPro
935 [e]yā-ḇō-w-’ūיָב֙וֹאוּ֙comeVerb
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יshould the kingsNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֔וּרof AssyriaNoun
4672 [e]ū-mā-ṣə-’ūוּמָצְא֖וּand findVerb
4325 [e]ma-yimמַ֥יִםwaterNoun
7227 [e]rab-bîm.רַבִּֽים׃muchAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּבְצ֣וּ עַם־רָ֔ב וַֽיִּסְתְּמוּ֙ אֶת־כָּל־הַמַּעְיָנֹ֔ות וְאֶת־הַנַּ֛חַל הַשֹּׁוטֵ֥ף בְּתֹוךְ־הָאָ֖רֶץ לֵאמֹ֑ר לָ֤מָּה יָבֹ֙ואוּ֙ מַלְכֵ֣י אַשּׁ֔וּר וּמָצְא֖וּ מַ֥יִם רַבִּֽים׃

דברי הימים ב 32:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבצו עם־רב ויסתמו את־כל־המעינות ואת־הנחל השוטף בתוך־הארץ לאמר למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים׃

Links
2 Chronicles 32:42 Chronicles 32:4 Text Analysis2 Chronicles 32:4 Interlinear2 Chronicles 32:4 Multilingual2 Chronicles 32:4 TSK2 Chronicles 32:4 Cross References2 Chronicles 32:4 Bible Hub2 Chronicles 32:4 Biblia Paralela2 Chronicles 32:4 Chinese Bible2 Chronicles 32:4 French Bible2 Chronicles 32:4 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:3
Top of Page
Top of Page