2 Chronicles 33:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6419 [e]way-yiṯ-pal-lêlוַיִּתְפַּלֵּ֣לAnd prayedVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוuntoPrep
6279 [e]way-yê-‘ā-ṯerוַיֵּעָ֤תֶרand he was entreatedVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֣עand heardVerb
8467 [e]tə-ḥin-nā-ṯōw,תְּחִנָּת֔וֹhis supplicationNoun
7725 [e]way-šî-ḇê-hūוַיְשִׁיבֵ֥הוּand brought him againVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֖םto JerusalemNoun
4438 [e]lə-mal-ḵū-ṯōw;לְמַלְכוּת֑וֹto his kingdomNoun
3045 [e]way-yê-ḏa‘וַיֵּ֣דַעthen knewVerb
4519 [e]mə-naš-šeh,מְנַשֶּׁ֔הManassehNoun
3588 [e]כִּ֥יthatConj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1931 [e]ה֥וּאhe [was]Pro
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm.הָֽאֱלֹהִֽים׃GodNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְפַּלֵּ֣ל אֵלָ֗יו וַיֵּעָ֤תֶר לֹו֙ וַיִּשְׁמַ֣ע תְּחִנָּתֹ֔ו וַיְשִׁיבֵ֥הוּ יְרוּשָׁלִַ֖ם לְמַלְכוּתֹ֑ו וַיֵּ֣דַע מְנַשֶּׁ֔ה כִּ֥י יְהוָ֖ה ה֥וּא הָֽאֱלֹהִֽים׃

דברי הימים ב 33:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים׃

Links
2 Chronicles 33:132 Chronicles 33:13 Text Analysis2 Chronicles 33:13 Interlinear2 Chronicles 33:13 Multilingual2 Chronicles 33:13 TSK2 Chronicles 33:13 Cross References2 Chronicles 33:13 Bible Hub2 Chronicles 33:13 Biblia Paralela2 Chronicles 33:13 Chinese Bible2 Chronicles 33:13 French Bible2 Chronicles 33:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:12
Top of Page
Top of Page