2 Chronicles 33:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8605 [e]ū-ṯə-p̄il-lā-ṯōwוּתְפִלָּת֣וֹand His prayerNoun
6279 [e]wə-hê-‘ā-ṯer-וְהֵֽעָתֶר־[how God] also and [how God] was entreatedVerb
  lōwלוֹ֮toPrep
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭā-ṯōwחַטָּאת֣וֹhis sinNoun
4604 [e]ū-ma‘-lōwוּמַעְלוֹ֒and his trespassNoun
4725 [e]wə-ham-mə-qō-mō-wṯ,וְהַמְּקֹמ֗וֹתand the placesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁר֩whereinPrt
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֨הhe buildVerb
  ḇā-hemבָהֶ֤םinPrep
1116 [e]bā-mō-wṯבָּמוֹת֙high placesNoun
5975 [e]wə-he-‘ĕ-mîḏוְהֶעֱמִיד֙and set upVerb
842 [e]hā-’ă-šê-rîmהָאֲשֵׁרִ֣יםgrovesNoun
6456 [e]wə-hap-pə-si-lîm,וְהַפְּסִלִ֔יםand graven imagesNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
3665 [e]hik-kā-nə-‘ōw;הִכָּנְע֑וֹhe was humbledVerb
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbeholdAdv
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֔ים[are] they writtenVerb
5921 [e]‘alעַ֖לamongPrep
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יthe sayingsNoun
2335 [e]ḥō-w-zāy.חוֹזָֽי׃of the seersNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּתְפִלָּתֹ֣ו וְהֵֽעָתֶר־לֹו֮ וְכָל־חַטָּאתֹ֣ו וּמַעְלֹו֒ וְהַמְּקֹמֹ֗ות אֲשֶׁר֩ בָּנָ֨ה בָהֶ֤ם בָּמֹות֙ וְהֶעֱמִיד֙ הָאֲשֵׁרִ֣ים וְהַפְּסִלִ֔ים לִפְנֵ֖י הִכָּנְעֹ֑ו הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֔ים עַ֖ל דִּבְרֵ֥י חֹוזָֽי׃

דברי הימים ב 33:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותפלתו והעתר־לו וכל־חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי׃

Links
2 Chronicles 33:192 Chronicles 33:19 Text Analysis2 Chronicles 33:19 Interlinear2 Chronicles 33:19 Multilingual2 Chronicles 33:19 TSK2 Chronicles 33:19 Cross References2 Chronicles 33:19 Bible Hub2 Chronicles 33:19 Biblia Paralela2 Chronicles 33:19 Chinese Bible2 Chronicles 33:19 French Bible2 Chronicles 33:19 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:18
Top of Page
Top of Page