2 Chronicles 34:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֣עַלAnd went upVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־into the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְ֠הוָהof the LORDNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
376 [e]’îšאִ֨ישׁthe menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֣יand the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֗םof JerusalemNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּֽהֲנִים֙and the priestsNoun
3881 [e]wə-hal-wî-yim,וְהַלְוִיִּ֔םand the LevitesAdj
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
1419 [e]mig-gā-ḏō-wlמִגָּד֣וֹלfrom the greatestAdj
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־andPrep
6996 [e]qā-ṭān;קָטָ֑ןsmallAdj
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָ֣אand he readVerb
241 [e]ḇə-’ā-zə-nê-hem,בְאָזְנֵיהֶ֗םin their hearingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵי֙the wordsNoun
5612 [e]sê-p̄erסֵ֣פֶרof the bookNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯ,הַבְּרִ֔יתof the covenantNoun
4672 [e]han-nim-ṣāהַנִּמְצָ֖אthat was foundVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַל הַמֶּ֣לֶךְ בֵּית־יְ֠הוָה וְכָל־אִ֨ישׁ יְהוּדָ֜ה וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֗ם וְהַכֹּֽהֲנִים֙ וְהַלְוִיִּ֔ם וְכָל־הָעָ֖ם מִגָּדֹ֣ול וְעַד־קָטָ֑ן וַיִּקְרָ֣א בְאָזְנֵיהֶ֗ם אֶת־כָּל־דִּבְרֵי֙ סֵ֣פֶר הַבְּרִ֔ית הַנִּמְצָ֖א בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 34:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעל המלך בית־יהוה וכל־איש יהודה וישבי ירושלם והכהנים והלוים וכל־העם מגדול ועד־קטן ויקרא באזניהם את־כל־דברי ספר הברית הנמצא בית יהוה׃

Links
2 Chronicles 34:302 Chronicles 34:30 Text Analysis2 Chronicles 34:30 Interlinear2 Chronicles 34:30 Multilingual2 Chronicles 34:30 TSK2 Chronicles 34:30 Cross References2 Chronicles 34:30 Bible Hub2 Chronicles 34:30 Biblia Paralela2 Chronicles 34:30 Chinese Bible2 Chronicles 34:30 French Bible2 Chronicles 34:30 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:29
Top of Page
Top of Page