2 Chronicles 34:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇiš-naṯוּבִשְׁנַ֨תand yearNoun
8083 [e]šə-mō-w-nehשְׁמוֹנֶ֤הNow in the eighNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenthNoun
4427 [e]lə-mā-lə-ḵōw,לְמָלְכ֔וֹof his reignVerb
2891 [e]lə-ṭa-hêrלְטַהֵ֥רwhen he had purgedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe landNoun
1004 [e]wə-hab-bā-yiṯ;וְהַבָּ֑יִתand the houseNoun
7971 [e]laḥשָׁ֠לַחhe sentVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֨ןShaphanNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
683 [e]’ă-ṣal-yā-hūאֲצַלְיָ֜הוּof AzaliahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
4641 [e]ma-‘ă-śê-yā-hūמַעֲשֵׂיָ֣הוּMaaseiahNoun
8269 [e]śar-שַׂר־the governorNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֗ירof the cityNoun
853 [e]wə-’êṯוְ֠אֵתandAcc
3098 [e]yō-w-’āḥיוֹאָ֤חJoahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3099 [e]yō-w-’ā-ḥāzיֽוֹאָחָז֙of JoahazNoun
2142 [e]ham-maz-kîr,הַמַּזְכִּ֔ירthe recorderVerb
2388 [e]lə-ḥaz-zêqלְחַזֵּ֕קto repairVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֖יתthe houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāw.אֱלֹהָֽיו׃his GodNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִשְׁנַ֨ת שְׁמֹונֶ֤ה עֶשְׂרֵה֙ לְמָלְכֹ֔ו לְטַהֵ֥ר הָאָ֖רֶץ וְהַבָּ֑יִת לַח אֶת־שָׁפָ֨ן בֶּן־אֲצַלְיָ֜הוּ וְאֶת־מַעֲשֵׂיָ֣הוּ שַׂר־הָעִ֗יר וְ֠אֵת יֹואָ֤ח בֶּן־יֹֽואָחָז֙ הַמַּזְכִּ֔יר לְחַזֵּ֕ק אֶת־בֵּ֖ית יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽיו׃

דברי הימים ב 34:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית לח את־שפן בן־אצליהו ואת־מעשיהו שר־העיר ואת יואח בן־יואחז המזכיר לחזק את־בית יהוה אלהיו׃

Links
2 Chronicles 34:82 Chronicles 34:8 Text Analysis2 Chronicles 34:8 Interlinear2 Chronicles 34:8 Multilingual2 Chronicles 34:8 TSK2 Chronicles 34:8 Cross References2 Chronicles 34:8 Bible Hub2 Chronicles 34:8 Biblia Paralela2 Chronicles 34:8 Chinese Bible2 Chronicles 34:8 French Bible2 Chronicles 34:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:7
Top of Page
Top of Page