2 Chronicles 35:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5493 [e]way-yā-sî-rūוַיָּסִ֨ירוּAnd they removedVerb
5930 [e]hā-‘ō-lāhהָעֹלָ֜הthe burnt offeringsNoun
5414 [e]lə-ṯit-tāmלְ֠תִתָּםthat they might giveVerb
4653 [e]lə-mip̄-lag-gō-wṯלְמִפְלַגּ֤וֹתaccording to the divisionsNoun
1004 [e]lə-ḇêṯ-לְבֵית־householdsNoun
1 [e]’ā-ḇō-wṯאָבוֹת֙of the fatherNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֣יof the layNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םpeopleNoun
7126 [e]lə-haq-rîḇלְהַקְרִיב֙to presentVerb
3068 [e]Yah-weh,לַיהוָ֔הto the LORDNoun
3789 [e]kak-kā-ṯūḇכַּכָּת֖וּבas it is writtenVerb
5612 [e]bə-sê-p̄erבְּסֵ֣פֶרin the bookNoun
4872 [e]mō-šeh;מֹשֶׁ֑הof MosesNoun
3651 [e]wə-ḵênוְכֵ֖ןsoAdj
1241 [e]lab-bā-qār.לַבָּקָֽר׃[did they] with the oxenNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּסִ֨ירוּ הָעֹלָ֜ה לְ֠תִתָּם לְמִפְלַגֹּ֤ות לְבֵית־אָבֹות֙ לִבְנֵ֣י הָעָ֔ם לְהַקְרִיב֙ לַיהוָ֔ה כַּכָּת֖וּב בְּסֵ֣פֶר מֹשֶׁ֑ה וְכֵ֖ן לַבָּקָֽר׃

דברי הימים ב 35:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויסירו העלה לתתם למפלגות לבית־אבות לבני העם להקריב ליהוה ככתוב בספר משה וכן לבקר׃

Links
2 Chronicles 35:122 Chronicles 35:12 Text Analysis2 Chronicles 35:12 Interlinear2 Chronicles 35:12 Multilingual2 Chronicles 35:12 TSK2 Chronicles 35:12 Cross References2 Chronicles 35:12 Bible Hub2 Chronicles 35:12 Biblia Paralela2 Chronicles 35:12 Chinese Bible2 Chronicles 35:12 French Bible2 Chronicles 35:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:11
Top of Page
Top of Page