2 Chronicles 35:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6969 [e]way-qō-w-nênוַיְקוֹנֵ֣ןAnd lamentedVerb
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָהוּ֮JeremiahNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּהוּ֒JosiahNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd spokeVerb
3605 [e]ḵālכָֽל־allNoun
7891 [e]haš-šā-rîmהַשָּׁרִ֣ים ׀the singing menVerb
7891 [e]wə-haš-šā-rō-wṯוְ֠הַשָּׁרוֹתand the singing womenVerb
7015 [e]bə-qî-nō-w-ṯê-hemבְּקִינ֨וֹתֵיהֶ֤םin their lamentationsNoun
5921 [e]‘al-עַל־ofPrep
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֙הוּ֙JosiahNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֔וֹםthis dayNoun
5414 [e]way-yit-tə-nūmוַיִּתְּנ֥וּםand made themVerb
2706 [e]lə-ḥōqלְחֹ֖קan ordinanceNoun
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
2005 [e]wə-hin-nāmוְהִנָּ֥םand are alsoAdv
3789 [e]kə-ṯū-ḇîmכְּתוּבִ֖ים[are] they writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
7015 [e]haq-qî-nō-wṯ.הַקִּינֽוֹת׃the lamentationsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְקֹונֵ֣ן יִרְמְיָהוּ֮ עַל־יֹאשִׁיָּהוּ֒ וַיֹּאמְר֣וּ כָֽל־הַשָּׁרִ֣ים ׀ וְ֠הַשָּׁרֹות בְּקִינֹ֨ותֵיהֶ֤ם עַל־יֹאשִׁיָּ֙הוּ֙ עַד־הַיֹּ֔ום וַיִּתְּנ֥וּם לְחֹ֖ק עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וְהִנָּ֥ם כְּתוּבִ֖ים עַל־הַקִּינֹֽות׃

דברי הימים ב 35:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקונן ירמיהו על־יאשיהו ויאמרו כל־השרים ׀ והשרות בקינותיהם על־יאשיהו עד־היום ויתנום לחק על־ישראל והנם כתובים על־הקינות׃

Links
2 Chronicles 35:252 Chronicles 35:25 Text Analysis2 Chronicles 35:25 Interlinear2 Chronicles 35:25 Multilingual2 Chronicles 35:25 TSK2 Chronicles 35:25 Cross References2 Chronicles 35:25 Bible Hub2 Chronicles 35:25 Biblia Paralela2 Chronicles 35:25 Chinese Bible2 Chronicles 35:25 French Bible2 Chronicles 35:25 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:24
Top of Page
Top of Page