2 Chronicles 35:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1697 [e]ū-ḏə-ḇā-rāwוּדְבָרָ֕יוand his deedsNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nîmהָרִאשֹׁנִ֖יםfirstAdj
314 [e]wə-hā-’a-ḥă-rō-nîm;וְהָאַחֲרֹנִ֑יםand lastAdj
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbeholdAdv
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֔ים[are] they writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֥פֶרthe bookNoun
4428 [e]mal-ḵê-מַלְכֵֽי־of the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh.וִיהוּדָֽה׃JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּדְבָרָ֕יו הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאַחֲרֹנִ֑ים הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֔ים עַל־סֵ֥פֶר מַלְכֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל וִיהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 35:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודבריו הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־ספר מלכי־ישראל ויהודה׃

Links
2 Chronicles 35:272 Chronicles 35:27 Text Analysis2 Chronicles 35:27 Interlinear2 Chronicles 35:27 Multilingual2 Chronicles 35:27 TSK2 Chronicles 35:27 Cross References2 Chronicles 35:27 Bible Hub2 Chronicles 35:27 Biblia Paralela2 Chronicles 35:27 Chinese Bible2 Chronicles 35:27 French Bible2 Chronicles 35:27 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:26
Top of Page
Top of Page