2 Chronicles 35:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3881 [e]lal-wî-yimלַ֠לְוִיִּםto the LevitesAdj
  [ham-mə-ḇū-nîm[הַמְּבוּנִים -  
  ḵ]כ] -  
995 [e](ham-mə-ḇî-nîm(הַמְּבִינִ֨יםwho taughtVerb
  q)ק) -  
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לIsraelNoun
6918 [e]haq-qə-ḏō-wō-šîmהַקְּדוֹשִׁ֣יםthat were holyAdj
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֗הto the LORDNoun
5414 [e]tə-nūתְּנ֤וּPutVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wn-אֲרוֹן־arkNoun
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּ֙דֶשׁ֙the holyNoun
1004 [e]bab-ba-yiṯבַּ֠בַּיִתin the houseNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1129 [e]bā-nāhבָּנָ֜הdid buildVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֤הSolomonNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֙of DavidNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
369 [e]’ên-אֵין־notPrt
  lā-ḵemלָכֶ֥םto [are]Prep
4853 [e]maś-śāמַשָּׂ֖אa burdenNoun
3802 [e]bak-kā-ṯêp̄;בַּכָּתֵ֑ףon [your] shouldersNoun
6258 [e]‘at-tāh,עַתָּ֗הnowAdv
5647 [e]‘iḇ-ḏūעִבְדוּ֙serveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹֽהֵיכֶ֔םyour GodNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֖תandAcc
5971 [e]‘am-mōwעַמּ֥וֹhis peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לַ֠לְוִיִּם [הַמְּבוּנִים כ] (הַמְּבִינִ֨ים ק) לְכָל־יִשְׂרָאֵ֜ל הַקְּדֹושִׁ֣ים לַיהוָ֗ה תְּנ֤וּ אֶת־אֲרֹון־הַקֹּ֙דֶשׁ֙ בַּ֠בַּיִת אֲשֶׁ֨ר בָּנָ֜ה שְׁלֹמֹ֤ה בֶן־דָּוִיד֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל אֵין־לָכֶ֥ם מַשָּׂ֖א בַּכָּתֵ֑ף עַתָּ֗ה עִבְדוּ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם וְאֵ֖ת עַמֹּ֥ו יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 35:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ללוים [המבונים כ] (המבינים ק) לכל־ישראל הקדושים ליהוה תנו את־ארון־הקדש בבית אשר בנה שלמה בן־דויד מלך ישראל אין־לכם משא בכתף עתה עבדו את־יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל׃

Links
2 Chronicles 35:32 Chronicles 35:3 Text Analysis2 Chronicles 35:3 Interlinear2 Chronicles 35:3 Multilingual2 Chronicles 35:3 TSK2 Chronicles 35:3 Cross References2 Chronicles 35:3 Bible Hub2 Chronicles 35:3 Biblia Paralela2 Chronicles 35:3 Chinese Bible2 Chronicles 35:3 French Bible2 Chronicles 35:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 35:2
Top of Page
Top of Page