2 Chronicles 36:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]way-ya-‘alוַיַּ֨עַלTherefore he broughtVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֜םon themPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
  [kaś-dî-yîm[כַּשְׂדִּיִּים -  
  ḵ]כ] -  
3778 [e](kaś-dîm,(כַּשְׂדִּ֗יםof the ChaldeesNoun
  q)ק) -  
2026 [e]way-ya-hă-rōḡוַיַּהֲרֹ֨גand who slewVerb
970 [e]ba-ḥū-rê-hemבַּחוּרֵיהֶ֤םtheir young menNoun
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֙רֶב֙with the swordNoun
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתin the houseNoun
4720 [e]miq-dā-šām,מִקְדָּשָׁ֔םof their sanctuaryNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand noAdv
2550 [e]ḥā-malחָמַ֛לhadVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
970 [e]bā-ḥūrבָּח֥וּרyoung manNoun
1330 [e]ū-ḇə-ṯū-lāhוּבְתוּלָ֖הor maidenNoun
2205 [e]zā-qênזָקֵ֣ןold manAdj
3486 [e]wə-yā-šêš;וְיָשֵׁ֑שׁor him who stooped for ageAdj
3605 [e]hak-kōlהַכֹּ֖לallNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןhe gaveVerb
3027 [e]bə-yā-ḏōw.בְּיָדֽוֹ׃into his handNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 36:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַל עֲלֵיהֶ֜ם אֶת־מֶ֣לֶךְ [כַּשְׂדִּיִּים כ] (כַּשְׂדִּ֗ים ק) וַיַּהֲרֹ֨ג בַּחוּרֵיהֶ֤ם בַּחֶ֙רֶב֙ בְּבֵ֣ית מִקְדָּשָׁ֔ם וְלֹ֥א חָמַ֛ל עַל־בָּח֥וּר וּבְתוּלָ֖ה זָקֵ֣ן וְיָשֵׁ֑שׁ הַכֹּ֖ל נָתַ֥ן בְּיָדֹֽו׃

דברי הימים ב 36:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעל עליהם את־מלך [כשדיים כ] (כשדים ק) ויהרג בחוריהם בחרב בבית מקדשם ולא חמל על־בחור ובתולה זקן וישש הכל נתן בידו׃

Links
2 Chronicles 36:172 Chronicles 36:17 Text Analysis2 Chronicles 36:17 Interlinear2 Chronicles 36:17 Multilingual2 Chronicles 36:17 TSK2 Chronicles 36:17 Cross References2 Chronicles 36:17 Bible Hub2 Chronicles 36:17 Biblia Paralela2 Chronicles 36:17 Chinese Bible2 Chronicles 36:17 French Bible2 Chronicles 36:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 36:16
Top of Page
Top of Page