2 Chronicles 5:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7999 [e]wat-tiš-lamוַתִּשְׁלַם֙and was finishedVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāh,הַמְּלָאכָ֔הthe workNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֥הmadeVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֖הthat SolomonNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתfor the houseNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
  sס -  
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֨אand brought inVerb
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֜הSolomonNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6944 [e]qā-ḏə-šêקָדְשֵׁ֣י ׀the thingsNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידthat DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw,אָבִ֗יוhis fatherNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּ֤סֶףthe silverNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2091 [e]haz-zā-hāḇהַזָּהָב֙the goldNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3627 [e]hak-kê-lîm,הַכֵּלִ֔יםthe instrumentsNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֕ןputVerb
214 [e]bə-’ō-ṣə-rō-wṯבְּאֹצְר֖וֹתhe among the treasuresNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתof the houseNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm.הָאֱלֹהִֽים׃of GodNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 5:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּשְׁלַם֙ כָּל־הַמְּלָאכָ֔ה אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה שְׁלֹמֹ֖ה לְבֵ֣ית יְהוָ֑ה ס וַיָּבֵ֨א שְׁלֹמֹ֜ה אֶת־קָדְשֵׁ֣י ׀ דָּוִ֣יד אָבִ֗יו וְאֶת־הַכֶּ֤סֶף וְאֶת־הַזָּהָב֙ וְאֶת־כָּל־הַכֵּלִ֔ים נָתַ֕ן בְּאֹצְרֹ֖ות בֵּ֥ית הָאֱלֹהִֽים׃ פ

דברי הימים ב 5:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותשלם כל־המלאכה אשר־עשה שלמה לבית יהוה ס ויבא שלמה את־קדשי ׀ דויד אביו ואת־הכסף ואת־הזהב ואת־כל־הכלים נתן באצרות בית האלהים׃ פ

Links
2 Chronicles 5:12 Chronicles 5:1 Text Analysis2 Chronicles 5:1 Interlinear2 Chronicles 5:1 Multilingual2 Chronicles 5:1 TSK2 Chronicles 5:1 Cross References2 Chronicles 5:1 Bible Hub2 Chronicles 5:1 Biblia Paralela2 Chronicles 5:1 Chinese Bible2 Chronicles 5:1 French Bible2 Chronicles 5:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 4:22
Top of Page
Top of Page