2 Chronicles 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]ū-ḇə-yō-wmוּבְי֨וֹםand dayNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםtwentiethNoun
7969 [e]ū-šə-lō-šāhוּשְׁלֹשָׁה֙and on the threeNoun
2320 [e]la-ḥō-ḏešלַחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֔יseventhAdj
7971 [e]šil-laḥשִׁלַּ֥חhe sentVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
168 [e]lə-’ā-ho-lê-hem;לְאָהֳלֵיהֶ֑םto their tentsNoun
8056 [e]śə-mê-ḥîmשְׂמֵחִים֙gladAdj
2896 [e]wə-ṭō-w-ḇêוְט֣וֹבֵיand merryAdj
3820 [e]lêḇ,לֵ֔בof heartNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
2896 [e]haṭ-ṭō-w-ḇāh,הַטּוֹבָ֗הthe goodnessAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֤הhad showedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙that the LORDNoun
1732 [e]lə-ḏā-wîḏלְדָוִ֣ידto DavidNoun
8010 [e]wə-liš-lō-mōh,וְלִשְׁלֹמֹ֔הand to SolomonNoun
3478 [e]ū-lə-yiś-rā-’êlוּלְיִשְׂרָאֵ֖לand to IsraelNoun
5971 [e]‘am-mōw.עַמּֽוֹ׃his peopleNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְיֹ֨ום עֶשְׂרִ֤ים וּשְׁלֹשָׁה֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֔י שִׁלַּ֥ח אֶת־הָעָ֖ם לְאָהֳלֵיהֶ֑ם שְׂמֵחִים֙ וְטֹ֣ובֵי לֵ֔ב עַל־הַטֹּובָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה יְהוָה֙ לְדָוִ֣יד וְלִשְׁלֹמֹ֔ה וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל עַמֹּֽו׃

דברי הימים ב 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וביום עשרים ושלשה לחדש השביעי שלח את־העם לאהליהם שמחים וטובי לב על־הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה ולישראל עמו׃

Links
2 Chronicles 7:102 Chronicles 7:10 Text Analysis2 Chronicles 7:10 Interlinear2 Chronicles 7:10 Multilingual2 Chronicles 7:10 TSK2 Chronicles 7:10 Cross References2 Chronicles 7:10 Bible Hub2 Chronicles 7:10 Biblia Paralela2 Chronicles 7:10 Chinese Bible2 Chronicles 7:10 French Bible2 Chronicles 7:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 7:9
Top of Page
Top of Page